Лібанова Елла Марленівна — Енциклопедія Сучасної України

Лібанова Елла Марленівна

ЛІБА́НОВА Елла Марленівна (12. 02. 1950, Київ) – економіст, демограф. Д-р екон. н. (1993), проф. (2000), акад. НАНУ (2009). Премія ім. М. Туган-Барановського НАНУ (2010). Орден княгині Ольги 3-го (2009) і 2-го (2013) ступ. Закін. Київ. ін-т нар. госп-ва (1971), де відтоді й працювала; від 1977 – у Раді по вивченню продуктив. сил України НАНУ: 1991–2003 – зав. відділу дослідж. проблем людсько­го розвитку; від 2003 – заст. дир. з наук. роботи, від 2007 – дир. Ін-ту демографії та соц. дослідж. НАНУ (обидва – Київ); водночас викладає у Київ. ун-ті. З ім'ям Л. пов'язане становлення в Україні важливого наук. напряму – дослідж. людського розвитку, насамперед його соц.-демогр. аспектів. Моделювання соц.-де­могр. процесів, побудова відповід. індикаторів, диверсифікація за функціонально-територ. і соц.-демогр. ознаками та подаль­ший синтез окремих складових дозволили сформувати заг. модель людського розвитку, визна­чити його системні взаємозв'яз­ки з оточуючими екон., політ. й екол. середовищами, побудувати комплекс багатоваріант. про­гнозів людського розвитку в Україні. Під кер-вом і за безпосеред. участі Л. створ. оригін. методику вимірювання людського розвитку на рівні областей, що набула статус офіц. і використовується Держкомстатом України для щоріч. розрахунків.

Пр.: Ринок праці: Навч. посіб. 2003; Перший Всеукраїнський перепис на­­селення: історичні, методологічні, со­­ціальні, економічні, етнічні аспекти. 2004 (співавт.); Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р. 2006 (співавт.); Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз. 2007 (співавт.); Бідність населення України: методологія, методика та практика ана­­лізу. 2008; Якість інформаційного за­­безпечення соціальної політики. 2010; Цілі Розвитку Тисячоліття: Україна – 2013. 2013; Людський розвиток в Україні: істо­­ричний вимір трансформації державної соціальної політики. 2014 (співавт.); усі – Київ.

Літ.: До ювілею Елли Марленівни Лі­­банової // Статистика України. 2010. № 1(48); Ювілей академіка НАН України Е. М. Лібанової // Регіон. економіка. 2010. № 1.

О. В. Макарова


Покликання на статтю