Лішко Валерій Казимирович — Енциклопедія Сучасної України

Лішко Валерій Казимирович

ЛІШКО́ Валерiй Казимирович (26. 10. 1937, Київ) – бiохiмiк. Д-р біол. н. (1975), акад. НАНУ (1982). Премія ім. О. Палладіна АН УРСР (1980). Держ. премія СРСР (1985). Закiн. Київ. ун-т (1960). Відтоді до 2000 працював в Iн-тi бiохiмiї НАНУ (з перервою): 1970–72 – заст. дир. з наук. роботи, 1977–89 – дир., водночас 1977–82 – зав. лаб. біомембран, від 1982 – зав. відділу нейрохімії; 1972–77 – зав. лаб. біохімії нерв. системи Ін-ту фізіології АН УРСР (обидва – Київ); за сумісн. 1982–91 – проф. каф. біохімії Київ. ун-ту. Гол. ред. «Украинского биохимического журнала» (1981–89). Наук. дослідження: питання нейрохімії і мембранології; молекуляр­нi механiзми актив. i пасив. транс­портування iонiв крiзь мембрани. Запропонував модель актив. іонного переносу. Використав мембраннi везикули як модель для дослідж. актив. транс­порту­вання iонiв. Систематизував данi щодо механiзму функцiонуван­ня структур. орг-цiї i бiол. ролi натрiєвого насоса бiол. мембран. Запропонував метод iден­тифiкацiї каналiв нерв. та м’язо­вих мембран у безклiтин. сис­темi. Встановив, що деякi елементи iонних каналiв можуть iснувати у виглядi розчин. бiлкiв, здатних взаємодiяти зі штуч. мембранами i створювати в них трансмембранно локалiзованi структури. Обґрунтував роль мем­бран. холестеролу в перебігу остан. етапу екзоцитозу. Опи­сав фізіол. механізм, який обмежує збільшення тромбу при пошкодженні кров’яної судини.

Пр.: Натриевый насос биологических мембран. К., 1977; Влияние компонентов крови на стабильность липосом // УБЖ. 1985. Т. 57, № 4 (спів­авт.); Мембраны и жизнь клетки. К., 1987 (спів­авт.); Plasminogen on the sur­faces of fibrin clots prevents adhesion of leukocytes and platelets // J. Thrombosis Haemostasis. 2010. № 8(4) (спів­авт.); The fusion of synaptic vesicle membra­nes studied by lipid mixing: the R18 flu­orescence assay validity // Chemistry and Physics of Lipids. 2010. Vol. 163, № 8 (спів­авт.); The assembly of nonad­hesive fibrinogen matrices depends on the αC regions of the fibrinogen mole­cule // J. Biological Chemistry. 2012. № 287(50) (спів­авт.).

Літ.: Биологи.

Н. Г. Гіммельрейх, В. І. Назаренко


Покликання на статтю
Н. Г. Гіммельрейх, В. І. Назаренко . Лішко Валерій Казимирович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=55911 (дата звернення: 25.07.2021)