Колодяжна Любов Володимирівна — Енциклопедія Сучасної України

Колодяжна Любов Володимирівна

КОЛО́ДЯЖНА Любов Володимирівна (26. 01. 1960, с. Люджа Тростянец. р-ну Сум. обл.) – фахівець у галузі турбо­будування. Д-р тех. н. (2013). Закін. Харків. політех. ін-т (1985). Відтоді працює в Ін-ті проб­лем машинобудування НАНУ (Хар­ків): ст. н. с. відділу аеро­гідромеханіки (2004–07), відділу нестаціонар. газодинаміки та аеропружності (від 2010). Водночас від 2013 – проф. каф. турбінобудування Нац. політех. ун-ту «Харків. політех. ін-т». Наук. дос­­лідж.: вплив геом. і аеро­ди­нам. характеристик на підвищен­ня ефек­­тивності та надійності проточ. частин турбомашин та уста­­новок.

Пр.: Численное моделирование аэроупругих явлений в турбомашинах // Компрессор. и энергет. машиностроение. 2010. № 1(19); Аэроупругое по­­ведение лопаточных венцов в трехступенчатом отсеке осевого компрессора // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. 2010. № 8(78); Аэроупру­­гое взаимодействие лопаточных венцов в пятиступенчатом осевом компрессоре в трехмерном потоке идеаль­­ного газа // Энергет. и теплотех. процес­­сы и оборудование. 2011. № 5 (співавт.); Численный анализ нестационарных на­­грузок и колебаний лопаток компрессорной ступени в 3-мерном потоке вязкого газа с учетом протечек в ра­­диальном зазоре // Там само. 2013. № 13 (співавт.).

Г. О. Депарма


Покликання на статтю