Колодяжний Василь Ілліч — Енциклопедія Сучасної України

Колодяжний Василь Ілліч

КОЛО́ДЯЖНИЙ Василь Ілліч (29. 12. 1909 – ?) – філософ. Д-р філос. н. (1954), проф. (1954). Закін. Моск. ін-т історії, філософії та літ-ри (1932). Від 1934 – викл. філософії у ВНЗах; 1957–63 – зав. каф. філософії Укр. академії с.-г. наук (Київ). Вивчав філос. питання природознавства, зокрема біології. Виїхав до РФ.

Пр.: Философские вопросы теории видообразования и вида // Вест. Ле­­нингр. ун-та. 1954. № 10; Вопросы тео­­рии познания в трудах К. А. Тимирязе­­ва. Ленинград, 1955; Борьба К. А. Ти­­мирязева против «социального дарви­низма» // Ученые зап. Ленингр. ун-та. 1955. № 168; Из истории борьбы за дарвинизм в России (XIX в.) // Там само. 1956. № 196; До методологiчних пи­­тань сучасного природознавства // Наук. працi Укр. академії с.-г. наук. К., 1959. Т. 19; Фiлософське значення бiо­­логiчної теорiї Чарлза Дарвiна. К., 1960; Дарвинизм и философия. К., 1960 (спів­­авт.); Методологические вопросы со­­временной биологии // Филос. вопро­­сы совр. биологии. К., 1962.

В. А. Рижко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. А. Рижко . Колодяжний Василь Ілліч // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5694 (дата звернення: 25.09.2021)