Львівська обласна наукова медична бібліотека — Енциклопедія Сучасної України

Львівська обласна наукова медична бібліотека

ЛЬВІ́ВСЬКА ОБЛАСНА́ НАУКО́ВА МЕДИ́ЧНА БІБЛІОТЕ́КА Засн. 1944. Спочатку діяла у при­міщенні Обл. упр. охорони здо­ров’я, згодом – НДІ епідеміології, мікробіології та гігієни, від 1963 – у будівлі колиш. іпотеч. банку. Основою фонду (147 прим.) стали книги з б-к львів. лікарів, Укр. лікар. т-ва у Львові та ін. т-в. 1945 кількість книг становила 1950 прим., 1951 – 12 тис. прим. Нині у фонді – понад 220 тис. книг (4,5 тис. прим. іноз вид.), понад 10 тис. прим. період. вид., а також 2 тис. прим. з відділу депозитар. літ-ри. Передплачує 170 назв період. видань, серед них 46 – іноземні. Комплектується літ-рою з усіх галузей медицини, охорони здоров’я і суміж. наук: біології, біофізики, біохімії, генетики, екології, радіології, фізіології, психології. Серед раритет. вид. – «Хирургическая патологія» А. Нелатона (С.-Пе­тербургъ, 1859), «Патологія и терапія накожныхъ болѣзней: Лекціи для практи­ческихъ врачей и студентовъ» М. Капозі (пер. съ нем., Х., 1881), «Проводящіе пути спинного и головного мозга: Руководство къ изученію внутреннихъ связей мозга» В. Бехтерева (ч. 1, 2-е изд., С.-Пе­тербургъ, 1896), «Лек­ціи объ острыхъ инфекціонныхъ болѣзняхъ у детей» (Москва, 1899), а також номери часопису «Przegląd Lekarski». Структура б-ки: відділи комплектування, бібліографії, наук. інформації, чит. та каталог. зали, 2 абонементи, міжбібліотеч. абонемент. Довідк.-бібліогр. апарат складається з алфавіт., системат., предмет. каталогів та картотек. Б-ка проводить наук.-практ. конф., видає темат. покажчики, серед яких – «На допомогу лікарю-нефрологу», «Спортивна медицина», «Мультирезистент­ний туберкульоз», «Небезпечні інфекції в Україні в сучасних умовах» (усі – 2014), «Військова медицина України – історія, сучасність», «Гастроентерологія» (обидва – 2015), готує списки рекомендов. літ-ри «На допомогу лікарю». Дир. б-ки – С. Ло­зинська (від 1993).

Я. М. Лозинська

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
Я. М. Лозинська . Львівська обласна наукова медична бібліотека // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=59593 (дата звернення: 07.05.2021)