Коробка Павло Степанович — Енциклопедія Сучасної України

Коробка Павло Степанович

КОРО́БКА Павло Степанович (06(18). 05. 1846, Борзнян. пов. Черніг. губ. – після 1919) – право­знавець, ос­­вітній діяч, меценат. Походив із давнього козацько-шляхет. ро­ду. Юнац. роки провів у маєтку матері в м-ку Мрин Ніжин. пов. Черніг. губ. (нині село Носів. р-ну Черніг. обл.). Навч. у Ніжин. г-зії та ліцеї, закін. учител. семінарію і юрид. ф-т (1868) Ун-ту св. Володимира у Києві, але держ. іспити не склав. Був головою Ніжин. училищ. ради; від 1872 – дільничим мировим суддею у Борзнян. і Ніжин. пов.; згодом – гласним Київ. міської думи та кор. відділ. звичаєвого права Київ. юрид. т-ва. За дорученням О. Кістяківського зби­­рав матеріали звичаєвого права. 1878–1903 – дільничий мировий суддя у С.-Петербурзі. Займався актив. доброчин. та громад. діяльністю у Мрині, зокрема за участі К. та знач. мірою за рахунок його влас. кош­­тів там збудовано церкву, богадільню, лікарню, засн. пожежну команду, двокласне й ремісн. уч-ща, а також Людмилин. (на честь матері К.) жін. школу с.-г. домоводства і садиб. госп-ва (згодом перетворено на вчител. семінарію). Опублікував цикл на­­рисів під спіл. назвою «Заметки мирового судьи» (в «Журнале юридического общества при Санкт-Петербургском университете») та низку праць на пед. і місц. теми. 1919 на правах позаштат. співроб. входив до скла­­ду Комісії ВУАН для виучування звичаєвого права України. Подальша доля невідома.

Пр.: Задача деятельности Общества попечения о детях или О рациональном воспитании бедных детей и о призрении детей больных. С.-Петер­­бург, 1883; Как нужно устроить мест­­ный суд. Чг., 1890; Значение Людмилинской женской школы сельского до­­моводства и усадебного хозяйства для экономического развития сельской жизни. С.-Петербург, 1904; Чему мы должны теперь учиться? Значение тех­­нического образования и о средствах к распространению сельскохозяйст­­венного знания и умения. Школы усадебного хозяйства и ремесленные. С.-Петербург, 1907; Безотлагательные меры для правильного устройства сел в Черниговской губернии в связи с хуторским хозяйством. Чг., 1909; Преобразование местного суда. Чг., 1913; Преобразование Нежинского историко-филологического института. Чг., 1916.

Літ.: Общественная деятельность П. С. Коробки 1868–1903. С.-Петер­­бург, 1904.

І. Б. Усенко


Покликання на статтю