Магістр — Енциклопедія Сучасної України

Магістр

МАГІ́СТР (лат. magistеr – начальник, голо­ва, учитель) – у Стародавньому Римі – посадова особа; пізніше в Європі – голова світських і цер­ковних установ; у деяких країнах – учений сту­пінь, серед­ній між бакалавром і доктором наук. При­суджують особам, які закінчили ун-т або прирів­няний до нього навч. заклад, пройшли до­датк. курс навч. (1–2 роки), скла­ли спец. екзамени й захистили магістер. дис. У ВНЗах США, Ве­ликої Британії та ін. країн – академ. ступ. У дорев. Ро­сії – нижчий наук. ступ. В Укра­їні М. – освіт. ступ., що здобувається на 2-му рівні вищої освіти та присуджується ВНЗом у результаті успіш. виконання здобувачем відповід. освіт. про­грами. Ступінь М. здобувають за освіт.-профес. або за освіт.-наук. програмами. Обсяг освіт.профес. програми підготовки М. становить 90–120 кредитів Європ. кредитно-трансфер. си­с­теми, освіт.-наук., яка обов'я­­з­ково містить дослідниц. (наук.) компонент обсягом не менше 30 %, – 120 кредитів. 2-й (магістер.) рівень вищої освіти відповідає 7-му кваліфікац. рівню Нац. рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою поглибл. теор. та/або практ. знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), заг. засад методології наук. та/або профес. діяльності, ін. компетентностей, достат. для ефект. виконання завдань інновац. характеру відповід. рівня профес. діяльності в певній галузі економіки, пром-сті, науки, техніки, освіти та культури. М. – професіонал у певній предмет. галузі, здатний комплексно поєднати дослідн., проектну й підприємн. діяльність з метою сприяння розвитку інновац. еко­номіки, створення високоефект. вироб. структур, що стимулюють зростання і розвиток різних сфер соц. діяльності. Наук. складова магістер. програми містить заг. фундам. наук. підготовку, що забезпечує формування систем. компетенцій, фундам. наук. підготовку зі спеціальності, наук. практику, а також проведення наук. дослідж. Згідно з Нац. рамкою кваліфікацій, М. повинен продемонструвати творче мислення; володіти методами й методиками дослідж.; науково аналізувати отримані результати; уміти оцінювати можливості використання отриманих результатів у наук. та практ. діяльності; мати розвинену міжкультурну толерантність; працювати в міждисциплінар. командах; володіти сучас. інформ. тех­­но­логія­ми. Випускникові присвоюють кваліфікацію М. й вида­­ють диплом, в якому зазначають спеціальність підготовки або га­лузь знань.

Ю. Ф. Зіньковський


Покликання на статтю