Максименко Федір Пилипович — Енциклопедія Сучасної України

Максименко Федір Пилипович

МАКСИ́МЕНКО Федір Пилипович (23. 01(04. 02). 1897, с. Біленьке Катеринослав. пов. Катерино­слав. губ., нині Запоріз. р-ну За­поріз. обл. – 06. 07. 1983, Львів) – книгознавець, бібліограф, біб­ліо­філ. Закін. Катеринослав. ду­ховну семінарію (нині Дніпро, 1917) і вступив до Ун-ту св. Володимира у Києві, де навч. до 1918. Не маючи засобів до існування, покинув навч. і поїхав на Донбас: квітень–травень 1919 – зав. б-ки Донец. губерн. відділу нар. освіти, 1919–20 – шкіл. музею у м. Бахмут, 1920–21 – повіт. краєзн. музею, 1921–22 – бібліо­теч. секції Бахмут. повіт. відділу нар. освіти (м. Костянтинівка; нині обидва – Донец. обл.). 1922–25 – навч. у Київ. ІНО. 1923–30 – бібліотекар Всенар. б-ки України (нині НБУВ), 1928–31 – асп. з бібліографії при ній, 1931–33 – н. с., пом. зав. відділів україніки й комплектування, зав. відділу періодики. Через низку розгром. публікацій кін. 1920-х – поч. 1930-х рр. і реорганізацію Всенар. б-ки України був змушений покинути роботу. У жовтні–грудні 1933 – бібліотекар ВНДІ цукр. пром-сті Київ. ін-ту харч. пром-сті, 1936–37 та 1939–41 – бібліотекар і бібліограф цього ВНЗу. 1934–36 – бібліотекар і статист Спілки деревообробників. 1937–41 – бібліограф 2-го Київ. мед. ін-ту (нині Буковин. мед. ун-т, Чернівці). 1938–44 – бібліограф, 1944–46 – зав. відділу комплектування, згодом – бібліографії наук. б-ки Київ. ун-ту. 1946–51 – зав. відділу бібліографії, 1951–74 – заст. дир. з наук. роботи, 1974–83 – зав. відділу рукопис., стародрук. та рідкіс. книг (нині ім. М.) Наук. б-ки Львів. ун-ту. Наук. дослідження: книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія. Один із фундаторів бібліотечно-бібліогр. справи в Україні. Започаткував вивчення основ бібліографії у Київ. та Львів. ун-тах, викладав бібліографію та історію книги для працівників профіл. установ, організував на базі б-ки Львів. ун-ту постій. семінар бібліографів міста. Від 1922 укладав, редагував, консультував, рецензував біб­ліогр. покажчики. 20 р. вів поточ. покажчик з мінералогії. Ініціатор, укладач та ред. вид. серії покажчиків «Друковані праці професорів, викладачів і співробітників Львівського університету» (1944–65); укладач бібліогр. покажчика «Збірки історичних відомостей про населені пункти Української РСР» – бл. 1400 позицій нім., польс., рос., румун., укр. та франц. мовами, що стало широкою інформ. базою для багатотомника «Історія міст і сіл Української РСР». Автор, укладач і ред. знач. кількості праць, зокрема: «Материалы к библиографии Донецкого края (преимущественно Бахмутского уезда)» (1922), «Межі етнографічної території українського народу» (1927), «Матеріали до краєзнавчої бібліографії України. 1847–1929. Список бібліографічних праць, що стосуються окремих місцевостей УСРР, Бессарабії, Дону й Криму» (1930), «Першодруки (інкунабули) Наукової бібліотеки Львівського університету» (1958), «Кириличні стародруки українських друкарень, що зберігаються у Львівських збірках (1574–1800): Зведений каталог» (1975), «Литература по палеонтологии Украины в 1967–77 гг.» (1980) та ін. Загалом, разом зі статтями, рецензіями та редактор. і консультатив. роботою, доробок М. в галузі бібліографії нараховує понад 160 праць. Зібрав цінну особисту б-ку: книги, журнали, збірники, графічні вид., рукописи різноманіт. тематики 17–20 ст. – бл. 10 тис. назв. У 1970-і рр. передав зб. вид. про Катеринославщину і Донбас до Держ. публіч. істор. б-ки РРФСР (Москва), а також до фондів обл. б-к Ворошиловграда (нині Луганськ), Дніпропетровська (нині Дніпро), Донецька і Запоріжжя. Значну частину б-ки після смерті М., згідно із заповітом його дружини, успадкував і перевіз до Києва у приватне користування С. Білокінь. Частина зібрання, якою М. користувався на роботі, залишена у відділі рукопис., стародрук. та рідкіс. книг Львів. ун-ту як імен. фонд. Сюди ж після смерті вдови М. спадкоємці передали і його домашню книгозбірню. Зібрання нараховує 2897 книг та архів бібліографа (рукописні збірки, коректурні варіанти вид. різних авторів з помітками М., фотодокументи, 120 екслібрисів, 40 скриньок рукопис. картотек, листування з вченими, бібліотекарями, бібліографами та книгознавцями). Його іменем названо вулиці у Бахмуті та Києві.

Пр.: Материалы к библиографии До­­нецкого края (преимущественно Бах­­мутского уезда) // Просвещение Дон­­басса [Бахмут]. 1922. № 6, 8, 9; До питання про історію української преси // Біб­­ліотеч. журн. 1926. № 4/5; Межі етнографічної території українського народу. К., 1927; Матеріали до краєзнавчої бібліографії України. 1847–1929. Список бібліографічних праць, що стосуються окремих місцевостей УСРР, Бессарабії, Дону й Криму. К., 1930; Матеріали до бібліографії М. О. Скрипника. Х.; К., 1932 (спів­авт.); Od pergamіnowego ręko­­pisu do bibliofilmu // Czerwony sztandar [Lwów]. 1948, 9 maja; 700-річчя Львова: Короткий реком. покажч. Л., 1956; Пер­­шодруки (інкунабули) Наукової бібліотеки Львівського університету. Л., 1958; Забута сторінка з історії слов’янського друкарства // Slavia. 1959. Т. 28, № 2; Збірки історичних відомостей про на­­селені пункти Української РСР // Наук.-інформ. бюл. Архів. упр. УРСР. 1963. № 4–6; 1964, № 1–5; Бібліографії зарубіжних видань з історії Української РСР: Бібліогр. покажч. 1971 (спів­авт.); Народні гравюри XVII ст. // Укр. мистецтвознавство. 1971. Вип. 5 (спів­авт.); Кириличні стародруки українських друкарень, що зберігаються у Львівських збірках (1574–1800): Зведений каталог. Л., 1975; Литература по

Літ.: Корнейчик І. І. Славний шлях: (До 70-річчя з дня народж. Ф. П. Мак­­сименка) // Бібліотекознавство та біб­­ліографія: Зб. ст. Вип. 6. Х., 1969; Бут­­рин М. Л. Федір Пилипович Максименко: Бібліогр. покажч. Л., 1983; Белоконь С. И. Библиотека Ф. Ф. Максименко // Актуал. пробл. теории и истории библиофиль­­ства. Ленинград, 1989; Королевич Н. Ф. Бібліограф Федір Пилипович Макси­­мен­­ко, 1897–1983: Біобібліогр. нарис. К., 1996; Ротач П. Бібліограф-енцикло­­педист [Федір Максименко] // КС. 2000. № 5; Немировский Е. Л. Федор Филип­­пович Максименко: К 110-летию со дня рожд. и 25-летия со дня смерти укр. книговеда и библиографа // Книга: ис­­след. и мат. Сб. 87/ІІ. Москва, 2007; Федір Пилипович Максименко: Зб. пам’яті укр. бібліографа. Л., 2008; Ін­­кунабули (першодруки) Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка: Каталог. 2-е вид. Л., 2011.

М. М. Ільків-Свидницький

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
М. М. Ільків-Свидницький . Максименко Федір Пилипович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=60890 (дата звернення: 27.07.2021)