Київський національний торговельно - економічний університет — Енциклопедія Сучасної України

Київський національний торговельно - економічний університет

КИ́ЇВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ ТОРГОВЕ́ЛЬНО-ЕКОНОМІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців для невиробничих галузей економіки. Засн. 1946 як Київ. філія Всесоюз. заоч. ін-ту рад. торгівлі. Від 1959 – Київ. філія Донец. ін-ту рад. торгівлі, від 1966 – Київ. торг.-екон. ін-т, від 1994 – ун-т, від 2000 – національний. Нині у його структурі діють 5 ф-тів (економіки, менеджменту і права; фінансів та банків. справи; обліково-екон.; ресторанно-готел. та турист. бізнесу; товарознав.), Ін-т вищої кваліфікації (Київ), Вінн., Харків., Чернів. торг.-екон. ін-ти, Ужгород. навч. центр, Коломий. екон.-правовий коледж (Івано-Фр. обл.), Київ., Вінн., Харків., Хмельн., Ялтин. (АР Крим) торг.-екон. коледжі, Київ., Чернів., Ужгород. вищі комерц. уч-ща. В Ун-ті та його підрозділах навч. бл. 37 тис. студентів. Працюють 420 викл., зокрема 6 акад. і чл.-кор. НАНУ, НАПНУ та ін. галуз. академій, 35 д-рів н., проф., 200 канд. н., доц. Серед відомих вчених – Т. Скирда (ректор у 1966–85), В. Задорожний, А. Мазаракі (ректор від 1991), Н. Ушакова, В. Базилевич. Наук. дослідження: стратег. напрями і пріоритети розвитку сфери товар. обігу; зовн.-екон. діяльність України в контексті міжнар. інтеграції; політика розвитку ринку турист. послуг в Україні в умовах глобалізації; упр. конкурентоспроможністю, якістю та екол. безпекою товарів; удосконалення бухгалтер. обліку, аналізу і аудиту, контролю госп. діяльності підпр-в різних форм власності. Виходять «Вісник Київського національного торговельно-економічного університету», ж. «Товари і ринки». Соц. база: навч.-аудитор. корпус, обчислюв. центр, 3 гуртожитки, комплекс спорт. споруд, навч.-вироб. комбінат громад. харчування, навч.-торг. центр, 2 бази відпочинку.

Літ.: Мазаракі А. та ін. Історія Київського національного торговельно-економічного університету. К., 2006.

Н. І. Мазуренко

Статтю оновлено: 2013

Покликання на статтю
Н. І. Мазуренко . Київський національний торговельно - економічний університет // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=6202 (дата звернення: 05.08.2021)