Криворізький державний педагогічний університет — Енциклопедія Сучасної України

Криворізький державний педагогічний університет

КРИВОРІ́ЗЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ПЕДАГОГІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад, що здійснював підготовку вчителів. Засн. 1930 як Криворіз. ін-т про­фес.-тех. освіти на базі пед. технікуму; від 1933 – Пед. ін-т. 1938–52 при ньому діяло учит. відділ. Від 1999 – К. д. п. у. 2011 на базі Ун-ту та низки ін. криворіз. ВНЗів, а також н.-д. установ, створ. Криворізький національ­ний університет. 2010 у структурі К. д. п. у. функціонували ф-ти: фіз.-мат., природн., укр. філології, іноз. мов, пед., тех­нол.-пед., істор., мист-в із муз.-пед. і худож.-графіч. відділ. Струк­тур. підрозділами були Жовтовод. та Нікопол. пед. уч-ща. 2001 на базі закладу створ. навч.-наук. комплекс, який об'єднував низку ліцеїв, г-зій, пед. класів та шкіл. У остан. рік існування К. д. п. у. на 33-х каф. працювали бл. 400 викл., з яких – 14 д-рів та 197 канд. н. Серед відомих учених – І. Добровольський, І. Камчугова, Л. Кондрашова, В. Шайкан, В. Буряк, В. Пікельна, А. Козлов, Ж. Колоїз, І. Паранько. Навч. 5522 студенти (на денній формі – 3816 осіб). Основні напрями наук. досліджень: теорія і практика підготовки майбут. учителів до гармонізації інтелек­туал. та емоц. чинників навч. уч­нів заг.-осв. шкіл; дидактична кон­цепція розвивал. функції навч.; простор. будова й енергет. влас­тивості нанооб'єктів у матриці кремнію та ін. напівпровідниках; наук.-метод. система вивчення електромагнетизму на засадах теорії відносності в умовах кредитно-модул. навч. При К. д. п. у. були засн. збірники наук. праць «Актуальні проб­леми духовності» (1995), «Пе­­дагогіка вищої та се­редньої шко­ли», «Актуальні проб­леми філології і методики викла­дання мов» (обидва – 2003), «Фі­лологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету» (2008; нині «Філологічні студії: Науковий Вісник Криворізького національного університету»), які від 2011 продовжують виходити при новоутвор. Криворіз. ун-ті. Матеріально-тех. база: 1 навч.-вироб., 5 навч. і лаборатор. кор­пусів, 3 гуртожитки, санаторій-профілакторій. Перший дир. – І. Сочнєв (1930–32), останній ректор – Я. Шрамко (від 2010).

В. П. Лисечко


Покликання на статтю