Криворізький національний університет — Енциклопедія Сучасної України

Криворізький національний університет

КРИВОРІ́ЗЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т Засн. 2011 шляхом об'єднання Криворізького технічного універ­­ситету, Криворізького державно­­го педагогічного університету, Криворіз. екон. ін-ту (виокремив­­ся з Київ. екон. ун-ту), Гірничорудного інституту Державного науково-дослідного, Безпеки пра­­ці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості Українського державного нау­­ко­­во-дослідного інституту. Того ж року надано статус національно­­го, а також приєднано Криворіз. металург. ін-т (створ. на базі Кри­­воріз. металург. ф-ту Нац. металург. академії України та металург. ф-ту Криворіз. тех. ун-ту).

У структурі Ун-ту – 22 ф-ти (7 з них у заг.-університет. підпоряд­­куванні – гірн., геол.-екол., інформ. технологій, мех.-маш.-буд., буд., електротех., транс­порт.; 9 – у структурі пед. ін-ту: геогр., іноз. мов, істор., мист-в, природн., психол.-пед., технол.-пед., укр. філології та фіз.-мат.; 4 – екон. ін-ту: економіки підпр-в та права, менеджменту та міжнар. економіки, облік.-екон., фі­­нанс.-кредит.; 2 – металург. ін-ту: металург. процесів та обладнан­­ня, рудопідготовки та обробки металів), 5 технікумів, 1 коледж, 2 пед. уч-ща. Навч.-вихов. процес забезпечують 95 каф., на яких працюють 94 д-ри н., проф. та 659 канд. н., доц. Кількість студентів – понад 27 тис. осіб. Ун-т має 9 гуртожитків, 2 спортком­­плекси, 11 спеціаліз. спортзалів, 2 стадіони, 5 спортмайданчиків, 2 санаторії-профілакторії, студент. поліклініку. В. о. ректора – М. Ступнік.

Літ.: Ступнік М. І., Вербицький В. І., Сидоренко В. Д. та ін. Криворізький національний університет; Дояр Л. В. Уславлені ровесники – місто і університет: Цикл лекцій з історичного крає­­знавства Криворіжжя (обидві – Кри­­вий Ріг, 2012).

В. В. Стецкевич


Покликання на статтю