Мележик Петро Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Мележик Петро Миколайович

МЕЛЕ́ЖИК Петро Миколайович (03. 05. 1950, м. Ромни Сум. обл.) – радіофізик. Д-р фіз.-мат. н. (2001), акад. НАНУ (2018). Закін. Харків. ун-т (1972). Від 1974 процює в Ін-ті радіофізики та електроніки НАНУ (Харків): 1981–94 – вчений секр., 1994–2014 – заст. дир. з наук. роботи, від 2014 – дир., водночас 2002–15 – зав. відділу теорії дифракції і ди­фракцій. електроніки; за сумісн. 2004–11 – зав. філії каф. програм. забезпечення ЕОМ Харків. ун-ту радіоелектроніки. Наук. дослідж. присвяч. побудові строгих матем. методів аналізу коливал. процесів і дифракції електромагніт. поля у відкритих структурах, з'ясуванню механізмів формування в них резонанс. коливань. Засн. наук. напряму – спектрал. теорії відкритих електродинаміч. структур. Побудував модель явища міжтип. зв'язку влас. коливань у відкритих електродинаміч. структурах; уперше встановив міжтиповий зв'язок влас. коливань, що мають різну фіз. природу. Розвиває новий метод розв'язку прямих та зворот. задач електродинаміки просторово-неоднорід. шаруватих середовищ. Під його кер-вом створ. когерентну радіолокац. систему міліметр. діапазону нового типу для огляду тер. аеропортів.

Пр.: Строгое решение двумерной задачи дифракции на конечном числе криволинейных экранов // Журн. вычис­­лител. математики и матем. физики. 1984. Т. 23, № 6; Об аналитической природе явления междутиповой связи собственных колебаний // Докл. АН СССР. 1987. Т. 300, № 6; Surface reso­­nances of metal stripe grating put on the plane surface of metamaterial // Progress In Electromagnetics Research. 2006. Vol. 63; Periodic boundaries of metamaterials: eigen regimes and resonant radiation // J. Optics A: Pure and Applied Optics. 2007. Vol. 9, № 9; Modern Theory of Grating. Resonant Scattering: Analysis Techniques and Phenomena. New York, 2010; Академик НАН Украины Виктор Петрович Шестопалов. Служение науке. Х., 2012; Вік­тор Петрович Шестопалов: Життя в науці // Вісн. НАНУ. 2014. № 2 (усі – спів­авт.).

Літ.: Институт радиофизики и элек­­троники им. А. Я. Усикова НАН Украины. 50 лет. Х., 2005; До 60-річчя члена-кореспондента НАН України Петра Миколайовича Мележика // Вісн. НАНУ. 2010. № 5.

І. Є. Почаніна


Покликання на статтю