ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

ВСІ ТОМИ

ЕСУ

ТОМ 20
ISBN: 978-966-02-8346-6 (Т. 20)
УДК: 030(477)

Енциклопедія Сучасної України. Т. 20: «Медична» – «Мікоян» / Гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. 687 с.
Том містить 2.1 тис. статей


Зміст

Стор. 1 із 52        1    2    Далі

Медицинская психология

– науковий журнал. Заснований 2006 Харків. мед. академією післядип­лом. освіти та Харків. мед. товариством. Виходить щокварталу. Наклад 500 прим. Матеріали друкує укр., рос. та англ. мовами....

Б. В. Михайлов


Медицинский вестник Украины

– щотижнева газета. Виходить рос. мовою (окремі статті публікує укр.) від 1995 в Одесі; спочатку як «Медицинский вестник», від 1996 – сучасна назва (від 2011 – інтернет-вид.). Засн.: Одес....

К. К. Васильєв


Медична академія

– обласна газета. Заснована 1997 Терноп. мед. університетом. Виходить двічі на місяць українською мовою. Наклад 1000 прим. Висвітлює студент., наук., культурне життя Університету, спів­працю з...

М. М. Шот


Медична академія післядипломної освіти ім. П. Шупика

– заклад вищої медичної післядипломної освіти. Засн. 1918 у Києві з ініціативи Спілки київ. лікарів як Клін. інститут для удосконалення лікарів. Від 1919 – Київ. інститут удосконалення лiкарiв....

Ю. П. Вдовиченко, О. К. Толстанов, Н. О. Савичук, Р. О. Моісеєнко, О. П. Гульчій


Медична антропологія

– міждисциплінарний напрям наукових досліджень. Його мета – аналіз і систематизація знань з медицини різних етніч. і соц. груп насел., форм і традицій лікування в минулому й на сучас. етапі,...

С. П. Сегеда


Медична бібліотека України

Засн. 1930 як Київ. мед. б-ка. Основу книгозбірні склали книжк. фонди Київ. мед. інституту та Київ. інституту вдосконалення лікарів. Під час 2-ї світової вій­ни книжк. фонд, майно та документацію...

Л. Б. Долинна


Медична біологія

– наука про основи життєдіяльності людини, що вивчає закономірності індивідуального розвитку та морфологічну адаптацію до умов навколишнього середовища у зв’язку з її біосоціальною...

В. П. Пішак, Ю. І. Бажора


Медична вірусологія

– розділ вірусології, що вивчає віруси, патогенні для людини. Нині її розглядають як самостійну дисципліну. Як наук. напрям М. в. висвітлює проблеми заг. і спец. вірусології. До компетенції...

В. П. Широбоков


Медична генетика

– галузь медицини, що вивчає явища спадковості і мінливості у різних популяціях людей, особливості прояву та розвитку нормальних і патологічних ознак, залежність захворювань від...

Н. І. Кіцера


Медична географія

– наука, що вивчає вплив сере­довища на здоров’я людини, а також закономірності територіального поширення хвороб та патологічних станів. Об’єктом вивчення М. г. є геосистема...

В. М. Гуцуляк


Медична гідрологія та реабілітація

– науково-практичний журнал. Заснований – Інститут фізіології НАНУ (Київ), АТ «Трускавецькурорт» (Львів. обл.), Асоц. учених м. Трускавець. Окремий номер надруковано 1999, після перерви 2003...

Т. А. Гришина


Медична допомога

– комплекс спеціальних медичних заходів і засобів, що сприяють збереженню та зміцненню здоров’я населення, підвищенню його санітарної культури, запобіганню захворюванням, втраті...

О. М. Ціборовський


Медична екологія

– див. Екологія медична.


Медична інформатика

– міждисциплінарна галузь на­уки, що об’єднує інформатику, математику, комп’ютерні науки, медицину та здоров’я охорону. Використовує системно-аналіт. інструм. засоби, ресурси, пристрої...

О. Ю. Майоров


Медична інформатика та інженерія

– науково-практичний журнал. Заснований 2008 Нац. мед. акаде­мією післядиплом. освіти (Київ) та Терноп. мед. університетом. Виходить щокварталу, матеріали друкує укр., рос. та англ. мовами....

Л. Ю. Бабінцева


Медична кліматологія

– див. Кліматологія медична.


Медична освіта

– система підготовки та удосконалення медичних кадрів. Становлення та розвиток вищої М. о. в Україні пов’язані зі створенням закладів для підготовки лікарів без участі уряд. структур: у 16...

Ю. В. Вороненко, В. І. Бугро


Медична освіта

– науково-практичний журнал. Заснований 1999 МОЗ України і Терноп. мед. університетом. Нині видавці – МОЗ України, Терноп. мед. університет, Нац. мед. академія післядиплом. освіти (Київ) та...

І. Р. Мисула


Медична періодика

– сукупність спеціалізованих фахових видань, що висвітлюють питання медицини та суміжних наукових галузей. Розрахов. на осіб мед.-біол. сфери діяльності. У контенті М. п. переважає...

В. О. Садівничий


Медична промисловість

– сукупність галузей промисловості, що виробляють лікарські засоби, перев’язувальні матеріали й медичну техніку для закладів охорони здоров’я, ветеринарії та населення. До осн. галузей...

О. П. Шматенко


Медична реабілітація

– сукупність медичних заходів, спрямованих на покращення фізичної активності та когнітивної функції індивідуума, розширення можливостей його участі у повсякденному житті та інтеграцію...

К. Д. Бабов


Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія

– науково-практичний журнал. Заснований 1994 в Одесі Всеукр. асоц. фізіотерапевтів і курортологів, Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології, ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», від 2009 видавці – Укр....

О. М. Нікіпелова


Медична статистика

– галузь статистики, що вивчає кількісні та якісні характеристики здоров’я населення, розвитку системи охорони здоров’я держави, визначає вплив на них соціально-економічних,...

М. В. Голубчиков, Н. М. Орлова


Медична стоматологічна академія

– вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку лікарів, зокрема лікарів-стоматологів. Веде свою історію від одонтол. факультету Харків. мед. академії, відкритого 1921. У 1931 його...

С. П. Безноса


Медична та клінічна хімія

– науково-практичний журнал. Заснований 1999 як «Медична хімія», від 2015 – сучасна назва. Співзасн. – Терноп. мед. університет й Інститут фармакології та токсикології НАМНУ (Київ). Виходить...

Т. Я. Ярошенко


Медичне право

– комплексна галузь права. М. п. розглядають у 3-х правових площинах: як галузь права, як науку та як навч. дисципліну. М. п. як галузь права – сукупність правових норм, що регулюють сусп....

І. Я. Сенюта


Медичне право

– науково-практичний журнал. Заснований 2008 у Львові Фундацією мед. права та біоетики України, Львів. обл. фондом «Медицина і право», Львів. мед. університетом та НДІ інтелектуал. власності...

Х. Я. Терешко


Медичне страхування

– див. Страхування.


Медичний журнал

– наукове видання. Засн. 1931 у Києві як «Журнал Медичного циклу» Природн.-тех. відділу ВУАН. Від 1934 – «М. ж.». Від 1935 – орган Інституту клін. фізіології ВУАН (нині Інститут фізіології НАНУ)....

А. В. Шумілова


Медичний університет ім. О. Богомольця

– див. Націо­нальний медичний університет ім. О. Бо­гомольця.


Медичних проблем фізичної культури Київський науково-дослідний інститут

Діяв 1969–86. Підпорядк. МОЗ УРСР. У складі інституту функціонувало 3 відділи, 12 лаб. і відділень, в яких розробляли способи і методи використання фізичної культури для зміцнення здоров’я,...

Г. Л. Апанасенко


Медичні наукові товариства

– об’єднання фахівців, які працюють у галузі медицини та охорони здоров’я. Гол. завдання – сприяти розвитку мед. науки, підвищенню професій. кваліфікації, поліпшенню якості та...

С. В. Нечаїв


Медичні перспективи

– науковий журнал. Заснований 1996 Дніпроп. мед. академією (нині Дніпро). Виходить щокварталу. Матеріали публікує укр., рос. та англ. мовами. Наклад 500 прим. Розповсюджується в Україні, РФ,...

Е. М. Білецька


Медичної радіології Інститут ім. С. Григор'єва НАМНУ

НАМНУ – провідна в Україні науково-дослідна установа у галузях радіо­логії, ядерної медицини, променевої терапії, дозиметрії та метрології іонізуючого випромінювання. Засн. 1920 у Харкові...

Н. О. Артамонова


Медичної реабілітації та курортології Українськийнауково-дослідний інститут

– науково-дослідна установа, що вивчає проблеми медичної реабілітації та курортології. Засн. 1928 в Одесі як Всеукр. НДІ курортології. Від 1965 – Одес. НДІ курортології; від 1992 – сучасна назва....

О. М. Нікіпелова


Медичної техніки промисловість

– галузь медичної промисловості, підприємства якої виробляють медичні інструменти, устаткування, апарати, прилади та іншу медичну техніку. М. т. п. знач. мірою створює тех. базу охорони...

С. І. Мірошниченко


Медіа

(від лат. medium – засіб, спосіб) – засоби та інструменти зберігання і передачі інформації та даних для індивідуальної чи/та масової аудиторії. Часто як синоніми вживають ЗМІ, мас-медіа, хоча...

Л. М. Городенко


Медіа-арт

(від лат. medium – середина, посередник і англ. art – мистецтво) – вид мистецтва, для створення і демонстрації якого використовують сучасні комунікативні та інформаційні технології...

О. Є. Голуб


Медіакритика

– журнал. Заснований 2003 Інститутом екології масової інформації Львів. університету та Зх.-укр. центром «Нова журналістика». Виходить українською мовою; до 2008 – щоквартально, відтоді – раз...

Н. Б. Ґабор


Медієвістика

(від лат. medium aevum – середня доба) – розділ історичної науки, що вивчає західноєвропейське середньовіччя. Існують різні варіанти датування цього періоду, залежно від того, який аспект...

І. В. Нємченко


Стор. 1 із 52        1    2    Далі

Популярні статті
20-го тому

Міграція тварин А. М. Полуда
2042
Метафора Л. В. Кравець
1594
Медіа Л. М. Городенко
922
Міграція птахів А. М. Полуда
827
Механізовані війська С. П. Корінний
886
Миколаївська область З. Г. Акінчева, К. В. Дмитренко, О. Л. Поночовний
784
Ментальність І. М. Грабовська, С. І. Грабовський
782
Медична генетика Н. І. Кіцера
718
Миколаївський глиноземний завод І. А. Прохорова
699
Міжнародне право А. О. Гачкевич
699
Міжнародні злочини С. С. Яцелко
586
Метеор І. П. Крячко
535