MATHESIS — Енциклопедія Сучасної України

MATHESIS

«MATHESIS» – видавництво. Засн. 1904 в Одесі приват-доц. Новорос. ун-ту В. Каганом, А. Орбинським і С. Шатуновським за участі власника друкарні М. Шпенцера з метою видання оригінал. і переклад. н.-д. і наук.-популяр. праць, період. вид., підручників і навч. посібників з точних наук, переважно фіз.-мат., біол., хім., геогр., тех. галузей. У перекл. з грец. мови «M.» – «знання». У перші роки існування вид-во зазнавало фінанс. труднощів, вимушене брати кредити і це обмежувало його діяльність, тому 1904–07 випустило лише 14 книг, що отримали позитивну оцінку рецензентів і читачів; вид-во матеріально зміцнилося і вже наступ. року розгорнуло діяльність. 1908–14 видало 129 книг. Цей період був найпродуктивнішим у роботі вид-ва. У роки 1-ї світ. вій­ни кількість вид. різко зменшилася, а 1918–22 майже нічого не видавало. 1923 вид-во відновило діяльність, випустило 20 книг, але 1924 ліквідоване. Перші 3 книги, видані «М.», – «Сборникъ элементарныхъ опы-товъ по физикѣ» (ч. 1) Г. Абрагама, «Физика неба» С. Арреніуса, «Успѣхи физики: Сборникъ статей» (вып. 1; усі – 1904). Книжки виходили в кількох серіях. Серія «Б-ка элементар. математики» складалася з окремих за змістом книжок, присвяч. розробленню найбільш важливих та цікавих питань елементар. математики в істор. і філос. висвітленні. У ній вийшло 4 книги: «Теорема Пифагора съ приложені-емъ нѣкоторыхъ свѣдѣній о тео-ремѣ Ферма» В. Літцманна, «Очеркъ исторіи элементарной геометріи» та «Геометрическіе головоломки и паралогизмы» Е. Фурре (усі – 1912), «Цифры и цифровыя системы культурныхъ народовъ въ древности и въ новое время» Є. Леффлера (1913). Наук.-популярна серія «Успехи точного знания» знайомила читачів з найважливішими відкриттями остан. років. У ній вийшло 5 збірників: «Успѣхи физики» (вып. 1, 1905; 1909; вып. 2, 1911), «Успѣхи химіи» (вып. 1, 1912), «Успѣхи біологіи» (вып. 1, 1912), «Успѣхи астрономіи» (вып. 1, 1914). Призначення серії «Б-ка классиков точного знания» – дати можливість молодому поколінню здобувати знання з першоджерел. У цій серії вийшло 4 книги: «Непрерывность и ирраці-ональныя числа» Р. Дедекінда (1906; 1909), «Новое сочиненіе Архимеда» І. Гейберга (1909), «О квадратурѣ круга» Архімеда, Гюйгенса, Лежандра, Ламберта, «Парадоксы безконечнаго» Б. Больцано (обидві – 1911). Видано низку книг з історії математики і природознавства – «Историческая физика» в 2-х т. П. Лакура і Я. Аппеля (1908), «Исторія элементарной математики» Ф. Кеджорі (1910), «Очерки по исторіи химіи» М. Центнершвера (1912), «Исторія естество­знанія» Ф. Даннеманна (1913). Вид-во випускало підручники для ВШ – «Курсъ физики» в 2-х т. П. Аппеля і С. Дотевілля (1910), «Курсъ аналитической геометріи» в 2-х ч. О. Дзіобека (1911–12), «Введеніе въ неорганическую химію» А. Сміта (1911; 1916), а також посібники для лаборатор. робіт, для викл. серед. і спец. шкіл, книги для учнів серед. шкіл і самоосвіти. Окрім перевидань, в останні роки діяльності вид-во випустило низку нових книжок, серед них – «Введение в анализ» С. Шатуновського, «Пространство, время и тяготение» А. Еддінґтона (обидві – 1923), «Изотопы» Ф. Астона (1924). Ред. ставилася ретельно до відбору літ-ри до вид., намагаючись пропагувати передові напрями вітчизн. і світ. науки. Ред. були засн. вид-ва, а також ін. викл. Новорос. ун-ту, іноді запрошували до співпраці редакторами учених з ін. міст. Вид. були гарно поліграфічно оформлені. Видавн. знак (1904) виконав А. Ждаха. «М.» мало репутацію одного з кращих наук. вид-в СРСР, за час існування воно випустило 174 назви книг, з них 135 – першим виданням.

Літ.: Каценельсон Ю. Д. Издательство «МАТНЕSIS» // Книга: Исследования и мат. Сб. 3. Мос­ква, 1960.

ДА: ЦДАВО. Ф. 177, оп. 1, спр. 384.

М. О. Гринько

Статтю оновлено: 2018

Покликання на статтю
М. О. Гринько . MATHESIS // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=66916 (дата звернення: 20.10.2021)