Кибернетика и вычислительная техника — Енциклопедія Сучасної України

Кибернетика и вычислительная техника

«КИБЕРНЕ́ТИКА И ВЫЧИСЛИ́ТЕЛЬНАЯ ТЕ́ХНИКА» – збірник наукових праць. Засн. 1965 Ін-том кібернетики АН УРСР (Київ). Виходить 4 рази на рік рос. мовою. Наклад 100–150 прим. Видає Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій і систем НАНУ та Мін-ва освіти і науки, молоді та спорту України. Публікує статті з питань теорії та практики склад., дискрет. і ергатич. систем керування, мед. і біол. кібернетики та інформатики, тех. розроблень із застосування нових інформ. технологій. Відп. ред. – І. Сергієнко (від 1995).

В. І. Миронцева


Покликання на статтю