Мікробіологів України Товариство ім. С. Виноградського — Енциклопедія Сучасної України

Мікробіологів України Товариство ім. С. Виноградського

МІКРОБІО́ЛОГІВ УКРАЇ́НИ Товариство ім. С. Виноградського (ТМУ) – науково-громадська організація фахівців, які працюють у галузі мікробіології, вірусології та суміжних дисциплін. Засн. 1959 як респ. відділ. Всесоюз. мікробіол. т-ва з ініціативи акад. В. Дроботька представниками Ін-ту мікробіології і вірусології АН УРСР (Київ). 1993 прийнято новий статут на 8-му з'їзді, що став першим установ. з'їздом мікробіол. т-ва незалеж. України, 2002 реорганізовано в ТМУ, від 2004 – ім. С. Виноградського. Вищий керів. орган ТМУ – з'їзд, який скликають раз на 4–5 р.; між з'їздами поточну діяльність координує ЦР Т-ва, органом оператив. кер-ва якої є Президія. У складі ТМУ – 17 регіон. відділень: Вінн., Дніпров., Донец., Житомир., Івано-Фр., Ін-т мікробіології і вірусології НАНУ, Київ., Криворіз., Крим., Львів., Одес., Терноп., Закарп., Харків., Черкас., Черніг. і Чернівецьке. ТМУ є чл. Федерації європ. мікробіол. т-в (FEMS, від 2009). Голови Т-ва: В. Дроботько (1959–65), М. Підоплічко (1965–71), С. Московець (1971), Д. Затула (1971–80), В. Смирнов (1980–2002), Б. Мацелюх (2002–04), В. Підгорський (від 2004). Чл. ТМУ є 4 акад. і 8 чл.-кор. НАНУ, НАМНУ, НААНУ, 64 д-ри і 340 канд. наук. Cеред них – Л. Варбанець, В. Іваниця, Г. Іутинська, І. Курдиш, В. Патика, А. Сибірний, М. Співак, В. Широбоков. Осн. напрями діяльності ТМУ: таксономія і класифікація бактерій, мікроскопіч. грибів і вірусів та визначення характеру їхньої взаємодії з біотич. та абіотич. факторами довкілля; морфолого-функціонал. та молекулярно-генет. орг-ція мікроорганізмів, вірусів і детермінант їхнього патогенезу та фізіол. ролі систем інтерферону; встановлення біотехнол. потенціалу та виявлення видів і штамів мікроорганізмів і вірусів для розроблення біотехнол. процесів, створення нових препаратів і продуктів для медицини, с. госп-ва, пром-сті й охорони довкілля; орг-ція міжнар. та респ. наук.-практ. конф. ТМУ видає збірники доповідей на з'їздах, а його чл. публікують наук. статті у вид. «Мікробіологічний журнал», «Мікробіологія і біотехнологія», «Сільськогосподарська мікробіологія», «Вісник Львівського університету» (серія біологічна), «Аннали Мечниковського інституту», «Вісник Уман­ського національного університету садівництва». Чл. ТМУ опуб­лі­кували монографії і підручники, тисячі наук. статей; впровадили десятки інновац. розробок препаратів, продуктів і біотехнол. процесів на підпр-вах України, Словаччини, Чехії і США, а також уклали низку угод на розроблення та випуск мікроб. препаратів і продуктів. Розробки чл. ТМУ експонували на числен. респ. і міжнар. виставках.

Б. П. Мацелюх


Покликання на статтю