ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

ВСІ ТОМИ

ЕСУ

ТОМ 21
ISBN: 978-966-02-9001-3 (Т. 21)
УДК: 030(477)

Енциклопедія Сучасної України. Т. 21: «Мікро» – «Моя» / Гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. 712 с.
Том містить 2.2 тис. статей


Минувшїе годы 

– журнал. Видавали в січні–грудні 1908 щомісяця в С.-Пе­тербурзі замість забороненого (1907) цар. урядом ж. «Былое»; усього – 12 номерів. Видавець – М. Парамо­нов, ред. – В. Богучарський, П....

Т. А. Галькевич


МИР 

– серія електронних обчислювальних машин. Абревіатура від рос. «машина для инженерных расчетов». Ідею створення комп’ютерів сер. «М.» 1965 висловив В. Глушков. У 1960-х рр. в Інституті...

І. М. Молчанов


Мир искусства 

– художнє об’єднання. Діяло 1898–1924 у С.-Петербурзі. Засн. – О. Бенуа, С. Дягілев. 1898 провели Виставку рос. і фінлянд. художників у Музеї центр. училища тех. освіти. Серед учасників – І. Білібін,...

М. Г. Лабінський


Мир экстрима 

– всеукраїнський журнал екстремальних видів спорту. Виходив неперіодично 2003–04 у Дніпропетровську (нині Дніпро) рос. мовою. Засн. і видавець – ЗАО «Радегаст-Сервіс». Головний редактор – О....

О. С. Левенко


Мирний труд 

– журнал чорносотенного спрямування. Виходив 1902–14 у Харкові. Засн. – проф. Харків. університету А. В’язигін. 1902–03 з ред. часопису співпрацювали О. Ветухов, В. Харцієв, М. Сумцов, Д....

І. Л. Михайлин


Мікро 

(від грец. mikrός – малий, короткий) – частина складних слів (префіксоїд), що означає малу міру або незначну величину будь-чого, напр.: мікроекономіка, мікроклімат, мікроорганізми; у назвах...


Мікробіологів України Товариство ім. С. Виноградського 

(ТМУ) – науково-громадська організація фахівців, які працюють у галузі мікробіології, вірусології та суміжних дисциплін. Засн. 1959 як респ. відділ. Всесоюз. мікробіол. товариства з ініціативи...

Б. П. Мацелюх


Мікробіології і вірусології Інститут ім. Д. Заболотного 

– науковий центр досліджень у галузях систематики, фізіології, біохімії мікроорганізмів, біотехнології, екології та за­гальної вірусології. Засн. 1928 у Києві завдяки наполегливості видат....

І. К. Скрипаль


Мікробіології та імунології Інститут ім. І. Мечникова НАМНУ 

– науково-дослідна установа, що вивчає проблеми мікробіології, імунології, епідеміології та інфектології. Засн. 1886 як Пастерів. інститут щеплень і Бактеріол. станція Харкiв. мед. товариства,...

Т. О. Резак


Мікробіологічна промисловість 

– галузь промисловості, у якій використовують мікроорганізми для біосинтезу корисних продуктів (зміненого мікробами субстрату, продуктів метаболізму й цілих клітин) із різних видів...

Б. П. Мацелюх


Мікробіологічний журнал 

– наукове видання. Засн. 1934 у Києві ВУАН (нині НАНУ) та Інститутом мікробіології і епідеміології цієї академії (нині Інститут мікробіології і вірусології НАНУ), від липня 2001 видавці – ці ж...

Б. П. Мацелюх


Мікробіологічний синтез 

– синтез мікроорганізмами (бак­теріями, стрептоміцетами, дріжджами й мікроскопічними грибами) первинних і вторинних метаболітів (амінокислот, антибіотиків, вітамінів, ферментів,...

Б. П. Мацелюх


Мікробіологія 

(від мікро… і біологія) – наука про найдрібніші живі істоти на Землі – мікроорганізми. М. вивчає їхню будову, життєдіяльність, значення в природі, патології людини, тварин і рослин; їхню...

І. Г. Скрипаль, В. Г. Скибицький


Мікробіологія і біотехнологія 

– науковий журнал. Заснований 2006 Одес. університетом. Виходить щокварталу, статті друкує укр., рос., англ. мовами; наклад 100 прим. Вміщує результати наук. дослідж. у галузях мікробіології та...

Т. В. Бурлака


Мікробіологія медична 

– розділ мікробіології, у якому вивчають структуру та властивості патогенних, умовно патогенних, нормальних мікроорганізмів людини, їх вплив на організм; розробляють та удосконалюють...

Г. І. Корчак


Мікробіологія морська 

– розділ мікробіології, що вивчає структурну організацію та функціонування морських мікроорганізмів, їхню різноманітність, родинні зв’язки, поширення в морському середовищі, роль в...

В. О. Іваниця


Мікробіологія сільськогосподарська 

– розділ мікробіології, в межах якого досліджують діяльність мікроорганізмів в агробіоценозах та розробляють прийоми підвищення ефективності аграрного виробництва. Осн. складовими...

В. В. Волкогон, С. Ф. Козар


Мікробіотехнологія 

(від мікро..., біо... й технологія) – комплексне використання досягнень мікробіології, біохімії, фізіології, генетики та генетичної інженерії для вивчення та розроблення методів одержання...

Б. П. Мацелюх


Мікродобрива 

– речовини, що містять мікро­елементи (Mo, Zn, Fe, Co, Mn, Cu, I, В та інші), необхідні живим організмам в невеликих кількостях. Їхня структурно-функціонал. роль є значною внаслідок участі...

А. І. Фатєєв, В. Л. Самохвалова


Мікроекономіка 

(від мікро... і економіка) – складова частина економічної теорії, що досліджує економічну поведінку фізичних чи юридичних осіб у процесі прийняття рішень щодо розподілу обмежених ресурсів...

Ю. М. Дерев’янко


Мікроекономічні моделі 

– один із видів економічних моделей, що описують процеси на рівні мікроекономіки за допомогою певних змінних величин, якісних або кількісних зв’яз-ків між ними, що дають змогу...

О. А. Лукаш


Мікроелектроніка 

(від мікро... і електроніка) – напрям електроніки, що охоп­лює фізичні принципи дослідження, розроблення та виготовлення електронних виробів у мікромініатюрному виконанні. Завданням М. є...

О. В. Борисов


Мікроелементи і макроелементи 

(від мікро... і макро..., лат. elementum – стихія, первинна речовина) – хімічні елементи, що наявні в організмі у низьких (від 0,001 до 0,000000000001 %) та високих концентраціях. Саме це визначає їхні назви:...

В. Ф. Осташко


Мікроелементологія 

(від мікро..., лат. elementum – стихія, первісна речовина і ...логія) – вчення про склад, біологічну роль і механізми участі хімічних елементів низьких концентрацій (мікроелементів) у живих...

С. П. Ошкадьоро


Мікроетнічні спільності 

– етнічні спільності нижчого ієрар­хічного рівня, що входять до скла­ду близьких в культурно-мовному відношенні й пов’язаних між собою спорідненістю по­ходження та історичних доль...

Ю. В. Павленко


Мікроісторія 

(від мікро… та історія) – антропологічно орієнтований експериментальний напрям історіографії. Виник наприкінці 1970-х рр. як реакція на кризу старої моделі соц. історії, що ґрунтувалася на...

Н. П. Старченко


Мікроклімат 

(від мікро... і клімат) – клімат не­великої території, зокрема всередині ландшафту гео­графіч­ного, поля, схилу пагорба, галявини лісу, лісових смуг, берега озера, площі міста тощо. По­няття...

В. М. Шпиг


Мікрокліматологія 

(від мікро... та кліматологія) – розділ кліматології, що досліджує мікроклімати, фізичні закономірності формування та взаємодії мікрокліматичних особливостей території, типізацію...

І. М. Щербань


Мікрокліматотерапія 

(від мікро... і кліматотерапія) – використання з лікувальною метою особливих кліматичних чинників, властивих тільки певній місцевості. В окремих регіонах України існують особливі унікал....

В. В. Єжов


Мікроклін 

(від мікро... та грец. κλίνω – нахиляю) – породоутворювальний мінерал класу силікатів групи польових шпатів, алюмосилікат калію каркасної будови. Формула: K[AlSi3O8]. Містить 16,93 % K2O, 18,35 %...

В. С. Білецький, В. І. Павлишин


Мікролазер 

– термін, що переважно застосовують у лазерній техніці щодо невеликих за розмірами твердотільних лазерів з діодною накачкою, активним середовищем яких є лазерний кристал, часто...

А. М. Негрійко


Мікроліти 

(від мікро... та ...літ) – дуже дрібні голчасті чи пластинкоподібні кристалики, що трапляються в основній масі ефузивних гірських порід. М. протиставляються більш крупним і раннім...

В. С. Білецький, В. І. Павлишин


Мікронезія 

(англ. Micronesia, Federated States of Micronesia) – держава в однойменному регіоні, на архіпелазі Каролінських островів у західній частині Тихого океану. До М. входять 607 дріб. о-вів, з яких 65 заселені. Пл....

О. Тимчишин, О. А. Аулін


Мікроорганізми 

(від мікро... та франц. organisme) – мікроскопічні, не видимі неозброєним оком одно- (археї, мікоплазми, рикетсії, бактерії, актиноміцети, синьо-зелені водорості) або багатоклітинні (дріжджі,...

Б. П. Мацелюх


Мікропористі матеріали 

– матеріали, що мають пори діаметром менше 2 нм (мікропори) та характеризуються особливим механізмом адсорбції, що відрізняється від адсорбції молекул на плоскій поверхні чи в макро- та...

М. М. Курмач


Мікроприлад 

– підприємство в галузі приладобудування. Засн. 1946 у Львові як завод тресту «Центротеплоконтроль» Наркомату авiац. промисловості СРСР (Москва). З поч. привати­за­цiї 1996 на базi Львiв. заводу...

В. В. Репицький


Мікропроцесор 

– програмно-керований універсальний пристрій для цифрового оброблення дискретної та (або) аналогової інформації, побудований на одній або декількох великих інтегральних схемах (ВІС). М....

Ю. С. Яковлєв


Мікрорельєф 

(від мікро... та рельєф) – форми рельєфу земної поверхні, що ускладнюють поверхню мезоформ і мають розміри від кількох до десятків метрів. Відносні перевищення їхніх меж зазвичай не більші,...

В. В. Стецюк


Мікросоціологія 

(від мікро... і соціологія) – розділ соціології, що вивчає структуру та функціонування малих соціальних груп. У центрі дослідж. М. – невеликі за обсягом соц. групи (мережі) зі стійкими...

П. В. Кутуєв, О. Л. Якубін


Мікрофлора ґрунтів 

– специфічна мікрофлора, для якої ґрунт є природним середо­вищем, також вульгарна сапрофітна мікрофлора (бактерії, актиноміцети та гриби-мікроміцети). Відіграє надважливу роль в...

В. І. Канівець


Стор. 1 із 56        1    2    Вперед