ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

ВСІ ТОМИ

ЕСУ

ТОМ 21
ISBN: 978-966-02-9001-3 (Т. 21)
УДК: 030(477)

Енциклопедія Сучасної України. Т. 21: «Мікро» – «Моя» / Гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. 712 с.
Том містить 2.2 тис. статей


Зміст

Стор. 1 із 56        1    2    Далі

Минувшїе годы

– журнал. Видавали в січні–грудні 1908 щомісяця в С.-Пе­тербурзі замість забороненого (1907) цар. урядом ж. «Былое»; усього – 12 номерів. Видавець – М. Парамо­нов, ред. – В. Богучарський, П....

Т. А. Галькевич


МИР

– серія електронних обчислювальних машин. Абревіатура від рос. «машина для инженерных расчетов». Ідею створення комп’ютерів сер. «М.» 1965 висловив В. Глушков. У 1960-х рр. в Інституті...

І. М. Молчанов


Мир искусства

– художнє об’єднання. Діяло 1898–1924 у С.-Петербурзі. Засн. – О. Бенуа, С. Дягілев. 1898 провели Виставку рос. і фінлянд. художників у Музеї центр. училища тех. освіти. Серед учасників – І. Білібін,...

М. Г. Лабінський


Мир экстрима

– всеукраїнський журнал екстремальних видів спорту. Виходив неперіодично 2003–04 у Дніпропетровську (нині Дніпро) рос. мовою. Засн. і видавець – ЗАО «Радегаст-Сервіс». Головний редактор – О....

О. С. Левенко


Мирний труд

– журнал чорносотенного спрямування. Виходив 1902–14 у Харкові. Засн. – проф. Харків. університету А. В’язигін. 1902–03 з ред. часопису співпрацювали О. Ветухов, В. Харцієв, М. Сумцов, Д....

І. Л. Михайлин


Мікро

(від грец. mikrός – малий, короткий) – частина складних слів (префіксоїд), що означає малу міру або незначну величину будь-чого, напр.: мікроекономіка, мікроклімат, мікроорганізми; у назвах...


Мікробіологів України Товариство ім. С. Виноградського

(ТМУ) – науково-громадська організація фахівців, які працюють у галузі мікробіології, вірусології та суміжних дисциплін. Засн. 1959 як респ. відділ. Всесоюз. мікробіол. товариства з ініціативи...

Б. П. Мацелюх


Мікробіології і вірусології Інститут ім. Д. Заболотного НАНУ

– науковий центр досліджень у галузях систематики, фізіології, біохімії мікроорганізмів, біотехнології, екології та за­гальної вірусології. Засн. 1928 у Києві завдяки наполегливості видат....

І. К. Скрипаль


Мікробіології та імунології Інститут ім. І. Мечникова НАМНУ

– науково-дослідна установа, що вивчає проблеми мікробіології, імунології, епідеміології та інфектології. Засн. 1886 як Пастерів. інститут щеплень і Бактеріол. станція Харкiв. мед. товариства,...

Т. О. Резак


Мікробіологічна промисловість

– галузь промисловості, у якій використовують мікроорганізми для біосинтезу корисних продуктів (зміненого мікробами субстрату, продуктів метаболізму й цілих клітин) із різних видів...

Б. П. Мацелюх


Мікробіологічний журнал

– наукове видання. Засн. 1934 у Києві ВУАН (нині НАНУ) та Інститутом мікробіології і епідеміології цієї академії (нині Інститут мікробіології і вірусології НАНУ), від липня 2001 видавці – ці ж...

Б. П. Мацелюх


Мікробіологічний синтез

– синтез мікроорганізмами (бак­теріями, стрептоміцетами, дріжджами й мікроскопічними грибами) первинних і вторинних метаболітів (амінокислот, антибіотиків, вітамінів, ферментів,...

Б. П. Мацелюх


Мікробіологія

(від мікро… і біологія) – наука про найдрібніші живі істоти на Землі – мікроорганізми. М. вивчає їхню будову, життєдіяльність, значення в природі, патології людини, тварин і рослин; їхню...

І. Г. Скрипаль, В. Г. Скибицький


Мікробіологія і біотехнологія

– науковий журнал. Заснований 2006 Одес. університетом. Виходить щокварталу, статті друкує укр., рос., англ. мовами; наклад 100 прим. Вміщує результати наук. дослідж. у галузях мікробіології та...

Т. В. Бурлака


Мікробіологія медична

– розділ мікробіології, у якому вивчають структуру та властивості патогенних, умовно патогенних, нормальних мікроорганізмів людини, їх вплив на організм; розробляють та удосконалюють...

Г. І. Корчак


Мікробіологія морська

– розділ мікробіології, що вивчає структурну організацію та функціонування морських мікроорганізмів, їхню різноманітність, родинні зв’язки, поширення в морському середовищі, роль в...

В. О. Іваниця


Мікробіологія сільськогосподарська

– розділ мікробіології, в межах якого досліджують діяльність мікроорганізмів в агробіоценозах та розробляють прийоми підвищення ефективності аграрного виробництва. Осн. складовими...

В. В. Волкогон, С. Ф. Козар


Мікробіотехнологія

(від мікро..., біо... й технологія) – комплексне використання досягнень мікробіології, біохімії, фізіології, генетики та генетичної інженерії для вивчення та розроблення методів одержання...

Б. П. Мацелюх


Мікродобрива

– речовини, що містять мікро­елементи (Mo, Zn, Fe, Co, Mn, Cu, I, В та інші), необхідні живим організмам в невеликих кількостях. Їхня структурно-функціонал. роль є значною внаслідок участі...

А. І. Фатєєв, В. Л. Самохвалова


Мікроекономіка

(від мікро... і економіка) – складова частина економічної теорії, що досліджує економічну поведінку фізичних чи юридичних осіб у процесі прийняття рішень щодо розподілу обмежених ресурсів...

Ю. М. Дерев’янко


Мікроекономічні моделі

– один із видів економічних моделей, що описують процеси на рівні мікроекономіки за допомогою певних змінних величин, якісних або кількісних зв’яз-ків між ними, що дають змогу...

О. А. Лукаш


Мікроелектроніка

(від мікро... і електроніка) – напрям електроніки, що охоп­лює фізичні принципи дослідження, розроблення та виготовлення електронних виробів у мікромініатюрному виконанні. Завданням М. є...

О. В. Борисов


Мікроелементи і макроелементи

(від мікро... і макро..., лат. elementum – стихія, первинна речовина) – хімічні елементи, що наявні в організмі у низьких (від 0,001 до 0,000000000001 %) та високих концентраціях. Саме це визначає їхні назви:...

В. Ф. Осташко


Мікроелементологія

(від мікро..., лат. elementum – стихія, первісна речовина і ...логія) – вчення про склад, біологічну роль і механізми участі хімічних елементів низьких концентрацій (мікроелементів) у живих...

С. П. Ошкадьоро


Мікроетнічні спільності

– етнічні спільності нижчого ієрар­хічного рівня, що входять до скла­ду близьких в культурно-мовному відношенні й пов’язаних між собою спорідненістю по­ходження та історичних доль...

Ю. В. Павленко


Мікроісторія

(від мікро… та історія) – антропологічно орієнтований експериментальний напрям історіографії. Виник наприкінці 1970-х рр. як реакція на кризу старої моделі соц. історії, що ґрунтувалася на...

Н. П. Старченко


Мікроклімат

(від мікро... і клімат) – клімат не­великої території, зокрема всередині ландшафту гео­графіч­ного, поля, схилу пагорба, галявини лісу, лісових смуг, берега озера, площі міста тощо. По­няття...

В. М. Шпиг


Мікрокліматологія

(від мікро... та кліматологія) – розділ кліматології, що досліджує мікроклімати, фізичні закономірності формування та взаємодії мікрокліматичних особливостей території, типізацію...

І. М. Щербань


Мікрокліматотерапія

(від мікро... і кліматотерапія) – використання з лікувальною метою особливих кліматичних чинників, властивих тільки певній місцевості. В окремих регіонах України існують особливі унікал....

В. В. Єжов


Мікроклін

(від мікро... та грец. κλίνω – нахиляю) – породоутворювальний мінерал класу силікатів групи польових шпатів, алюмосилікат калію каркасної будови. Формула: K[AlSi3O8]. Містить 16,93 % K2O, 18,35 %...

В. С. Білецький, В. І. Павлишин


Мікролазер

– термін, що переважно застосовують у лазерній техніці щодо невеликих за розмірами твердотільних лазерів з діодною накачкою, активним середовищем яких є лазерний кристал, часто...

А. М. Негрійко


Мікроліти

(від мікро... та ...літ) – дуже дрібні голчасті чи пластинкоподібні кристалики, що трапляються в основній масі ефузивних гірських порід. М. протиставляються більш крупним і раннім...

В. С. Білецький, В. І. Павлишин


Мікронезія

(англ. Micronesia, Federated States of Micronesia) – держава в однойменному регіоні, на архіпелазі Каролінських островів у західній частині Тихого океану. До М. входять 607 дріб. о-вів, з яких 65 заселені. Пл....

О. Тимчишин, О. А. Аулін


Мікроорганізми

(від мікро... та франц. organisme) – мікроскопічні, не видимі неозброєним оком одно- (археї, мікоплазми, рикетсії, бактерії, актиноміцети, синьо-зелені водорості) або багатоклітинні (дріжджі,...

Б. П. Мацелюх


Мікропористі матеріали

– матеріали, що мають пори діаметром менше 2 нм (мікропори) та характеризуються особливим механізмом адсорбції, що відрізняється від адсорбції молекул на плоскій поверхні чи в макро- та...

М. М. Курмач


Мікроприлад

– підприємство в галузі приладобудування. Засн. 1946 у Львові як завод тресту «Центротеплоконтроль» Наркомату авiац. промисловості СРСР (Москва). З поч. привати­за­цiї 1996 на базi Львiв. заводу...

В. В. Репицький


Мікропроцесор

– програмно-керований універсальний пристрій для цифрового оброблення дискретної та (або) аналогової інформації, побудований на одній або декількох великих інтегральних схемах (ВІС). М....

Ю. С. Яковлєв


Мікрорельєф

(від мікро... та рельєф) – форми рельєфу земної поверхні, що ускладнюють поверхню мезоформ і мають розміри від кількох до десятків метрів. Відносні перевищення їхніх меж зазвичай не більші,...

В. В. Стецюк


Мікросоціологія

(від мікро... і соціологія) – розділ соціології, що вивчає структуру та функціонування малих соціальних груп. У центрі дослідж. М. – невеликі за обсягом соц. групи (мережі) зі стійкими...

П. В. Кутуєв, О. Л. Якубін


Мікрофлора ґрунтів

– специфічна мікрофлора, для якої ґрунт є природним середо­вищем, також вульгарна сапрофітна мікрофлора (бактерії, актиноміцети та гриби-мікроміцети). Відіграє надважливу роль в...

В. І. Канівець


Стор. 1 із 56        1    2    Далі

Популярні статті
21-го тому

Мікроелементи і макроелементи В. Ф. Осташко
2687
Москвофільство О. В. Середа
2057
Молодший спеціаліст В. П. Анненков
2044
Молода Муза Л. Б. Сирота
1666
Модернізм М. В. Моклиця, Т. І. Гундорова, М. Ю. Ржевська, Н. Л. Мірошниченко, С. В. Тримбач
1502
Молочний шлях І. П. Крячко
1393
Мітохондріальні хвороби Н. І. Кіцера
1469
Мішаних лісів фізико-географічна зона О. М. Маринич, А. В. Мельник
1001
Міфологія В. Л. Скуратівський
929
Мораль Т. Г. Аболіна, І. Ф. Надольний, Т. Г. Аболіна, С. П. Тищенко, О. О. Вовчик-Блакитна , О. І. Ліщинська-Милян, А. О. Лузан, О. В. Винославська, М. В. Савчин, В. Г. Нестеренко, О. І. Левицька
918
Молочна промисловість Ю. В. Сіра
855
Мовне законодавство Г. І. Панич, О. С. Іщенко
788