Мінералогічне товариство — Енциклопедія Сучасної України

Мінералогічне товариство

МІНЕРАЛОГІ́ЧНЕ ТОВАРИ́СТВО Українське (УМТ) – науково-громадська організація громадян України, які ведуть теоретичну або практичну роботу в галузі мінералогії. Засн. 1954 як Київ. відділ. Всесоюз. мінералог. т-ва представниками АН УРСР, Укр. геол. упр., Київ. ун-ту, Київ. політех. ін-ту, Київ. автодорож. ін-ту, Київ. геол.-розв. технікуму. Від 1957 – Укр. відділення Всесоюз. мінералог. т-ва, від 1970 – УМТ. Керівники Київ. і Укр. відділ. Всесоюз. мінералог. т-ва: І. Седлецький (1954–56), чл.-кор. АН УРСР С. Родіонов (1956–61), акад. АН УРСР О. Поваренних (1961–70); президенти УМТ: акад. АН УРСР Є. Лазаренко (1970–79), О. Литвин (1979–80), чл.-кор. НАНУ Ю. Мельник (1980–91; у 1961–70 був також ученим секр.), В. Павлишин (1991–2001; у 1970–75 був також ученим секр.), В. Квасниця (від 2001). Серед ін. учених секр. – Є. Куковський (1954–56), С. Галій (1980–85), В. Радчук (1985–86), Д. Черниш (від 2006). На поч. 1955 УМТ нараховувало бл. 50 індивідуал. чл. і складалося практично з одного центр. (Київ.) відділ. У 1970-х рр. чл. були 26 наук. установ, навч. закладів і геол. орг-цій та 360 осіб, функціонували 18 відділ. – Волин., Луцьке, Дніпроп. (нині Дніпро), Криворіз., Новомоск. (обидва – Дніпроп. обл.), Донец., Артемів. (нині Бахмут), Білозер. (обидва – Донец. обл.), Закарп., Приазов. (Запоріз. обл.), Івано-Фр., Київ., Крим., Луган., Комунар. (нині Алчевськ Луган. обл.), Львів., Одес., Харків.; у 1990-х рр. – бл. 200 індивідуал. чл. і 10 відділ. (найактивніші та найчисельніші – Київ., Львів., Донец., Криворіз., Крим., Одес., Харків.); 2016 – 270 індивідуал. чл., колективні чл. – Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення НАНУ та Укр. геол. компанія, 7 відділ. – Волин., Київ., Львів., Одес., Дніпроп., Криворіз., Харківське. Нині дійс. чл. УМТ є А. Вальтер, Д. Возняк, В. Євтехов, С. Кривдик, О. Матковський, І. Наумко, В. Павлишин, О. Пономаренко, В. Семененко, М. Таран, А. Таращан, О. Чепіжко, Є. Шнюков, М. Щербак. Почес. іноз. чл. УМТ обрано значну кількість відомих мінералогів з РФ, Болгарії, Німеччини та ін. країн. Найвищий орган УМТ – з'їзд. Усього відбулося 8 з'їздів: 1–3-й та 5–8-й – у Києві (1970, 1975, 1980, 1991, 2001, 2006, 2011), 4-й – у Кривому Розі (1985). На 5-му з'їзді прийнято його новий Статут. 1993 УМТ увійшло до складу Європ. мінералог. спілки, 1994 – до Міжнар. мінералог. асоціації. УМТ створ. детал. опис мінералів для більшості регіонів України, а також її багатьох геол. об'єктів. Видано праці «Мінералогія вивержених комплексів Західної Волині» (1960), «Мінералогія осадових утворень Прикарпаття» (1962), «Мінералогія Закарпаття» (1963), «Мінералогія Поділля» (1969), «Минералогия и генезис камерных пегматитов Волыни» (1973), «Мінерали Українських Карпат: В 5 т.» (1990; 1995; 2003; 2011; 2014), «Природные кристаллы Украины» (1990), підручник «Основи мінералогії України» (2009; усі – Львів), «Минералогия Донецкого бассейна» (1975), «Минералогия Криворожского бассейна» (1977), «Минералогия Приазовья» (1981), довідник «Минералы Украины» (1990), «Самородне золото України» (1996), «Екологічна мінералогія України» (2003), підручник «Генезис мінералів» (2003; 2007), «Типоморфизм и поисково-оценочное значение пирита (пирито-метрический метод в минералогии)» (2004), «Мікровключення та реконструкція умов ендогенного мінералоутворення» (2007), «Минералы и мир» (2008), підручник «Мінералогія» у 2-х ч. (2008; 2013), «Самородна мідь України. Геологічна позиція, мінералогія і кристалогенез» (2009; усі – Київ), «Мinerals of the Carpa-thians» (Prague, 2002), «Мінералогія уролітів: У 3 т.» (Лц., 2002; 2003; 2004), у написанні яких брали участь Д. Возняк, С. Дов­гий, Ф. Зузук, В. Квасниця, І. Квасниця, Є. Лазаренко, І. Латиш, О. Матковський, В. Павлишин, Є. Сливко, Є. Шнюков та ін. Нині УМТ бере активну участь у створенні «Мінералогічної енциклопедії України». Пріоритетним для неї також є створення наук. засад розвитку мінерал.-сировин. бази України та ліквідація її брудного довкілля, орг-ція укр. мінералог. заповідників. УМТ щорічно скликає наук. сесії з актуал. питань заг. мінералогії і мінералогії України, організовує «Лазаренків. читання», дискусії і цикли лекцій, популяризує мінералог. знання (видає мінералог. календарі та марки із зображенням мінералів України, проводить виступи на укр. радіо і телебаченні, пуб­лікує наук.-популярні статті в газетах і журналах). Під егідою або за участі УМТ проводять міжнар., всеукр. і темат. конференції, семінари, увіковічують па­м'ять багатьох визнач. мінералогів. 2002 Президією УМТ засн. премію ім. Є. Лазаренка для молодих учених і студентів. Від 2004 виходить ж. «Записки Українсько­го мінералогічного товариства».

Літ.: Черниш Д. VII з'їзд Українського мінералогічного товариства // Геолог України. 2006. № 4; Її ж. VIII з'їзд Українського мінералогічного товариства // МЖ. 2011. № 4; Квасниця В., Черниш Д. Мінералогія України у ХХІ столітті: здобутки, проблеми, перспективи: VIII з'їзд Українського мінералогічного товариства (Київ, 4–5 жовтня 2011 р.) // Вісн. НАНУ. 2011. № 11.

Д. С. Черниш


Покликання на статтю