Міщенко Федір Герасимович — Енциклопедія Сучасної України

Міщенко Федір Герасимович

МІ́ЩЕНКО Федір Герасимович (06(18). 02. 1848, м. Прилуки Полтав. губ., нині Черніг. обл. – 28. 10(10. 11). 1906, Київ) – мовознавець, історик. Проф. (1889), чл.-кор. С.-Пе­тербур. АН (1895). Чл. Істор. т-ва Нестора-літописця (1874). Почес. чл. С.-Пе­тербур. т-ва класич. філології та педагогіки (1900). Закін. Київ. г-зію (1866), істор.-філол. ф-т Ун-ту св. Володимира у Києві (1870). Історією античності захопився під впливом проф. грец. філології І. Нейкірха та проф. лат. філології О. Деллена і В. Модестова. Після захисту канд. дис. «Фиванская трилогия Софокла» (1872) залишився працювати в Ун-ті приват-доц. (до 1884). У 1874 захистив магістер. дис. «Отношение трагедий Софокла к современному поэту действительной жизни в Афинах». Брав участь у діяльності «Старої громади», виступав за право укр. народу на нац. культуру та мову. 1875–77 – у наук. відрядженні в Італії, Німеччині, Франції (багато працював над рукопис. текстами антич. творів). 1881 захистив доктор. дис. «Опытъ по исторіи рационализма въ Древней Греціи». 1889–1903 – проф. Казан. ун-ту (Росія). Водночас від 1890 – ред. зб. «Ученыя записки Казанскаго университета», від 1896 – голова Казан. т-ва археології, історії та етнографії. Делегат 10-го (Риґа, 1896) та 11-го (Київ, 1899) археол. з'їздів. Досліджував історію Греції та грец. літ-ри. Вперше зробив наук. переклад рос. мовою праць Геродота, Страбона, Фукідіда, Полібія, Демосфена. М. високо оцінював античну спадщину, звертав увагу на вдосконалення й зміни в різних філос. системах, з'ясовував умови сусп. життя досліджув. епохи. Опублікував статті й розвідки у вид. «Кіевские университетскія извѣстія», «Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія», «Ученые записки Казанскаго университета», «Филологическое обозрѣніе», «Русская мысль», «Кіевская старина» (1888 – чл. її редколегії), «Энциклопедическій словарь Брокгауза и Ефрона».

Пр.: Географія Страбона: Въ 17 кн. Москва, 1879; Біографія Фукидида. К., 1881; Къ вопросу о геродотовыхъ скифахъ. К., 1884; Геродотъ. Исторія. Въ 9 кн. Т. 1–2. Москва, 1886; Не въ мѣру строгий судъ надъ Геродотомъ. Москва, 1886; Фукидидъ и его сочиненія. Москва, 1888; Изученіе античнаго мира въ зависимости отъ успѣхов науки и просвѣщенія. Казань, 1893.

Літ.: Шестаковъ С. П. Ф. Г. Мищенко: [Некрологъ] // Журн. Мин-ва нар. просвѣщенія. 1907. № 7; Павловскій И. Ф. Краткій біографический словарь ученыхъ и писателей Полтавской губерніи съ половины XVIII вѣка. П., 1912; Шофман А. С. Федор Герасимович Мищенко. Казань, 1974; Палієнко М. «Киевская старина» в громадському та науковому житті України (кінець XIX – початок XX ст.). К., 2005; Гайда Г. Прилуки. 2-е вид. Прилуки, 2007.

Н. В. Пазюра

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю