Мотренко Тимофій Валентинович — Енциклопедія Сучасної України

Мотренко Тимофій Валентинович

МОТРЕ́НКО Тимофій Валентинович (22. 11. 1948, Вінниця) – філософ. Д-р філос. н. (2004), проф. (2004), акад. НАПНУ (2017). Повний кавалер ордена «За заслуги» (1998, 2007, 2009). Чл. НСЖУ (1994). Закін. Київ. ун-т (1987), Вінн. філію Терноп. академії нар. госп-ва (1998). Від 1987 – у Вінн. пед. ін-ті: від 1991 – доц. каф. світ. та віт­чизн. культури; водночас 1996–99 – заст. голови Вінн. облдерж­адміністрації з питань соц. та гуманітар. політики; від 1999 – заст. міністра КМ України: від 2001 – заст. держ. секр., 2003 – заст. міністра; 2003–11 – нач. Гол. упр. держ. служби України; від 2011 – проф. каф. держ. упр. філос. ф-ту Київ. ун-ту; від 2015 – гол. н. с. Ін-ту законодавства ВР України. Наук. дослідження: теорії розвитку і пізнання, реформування у сфері держ. упр. та держ. служби.

Пр.: Правове регулювання діяльності державних службовців України: У 2 т. К., 2004 (спів­авт.); Реалізація кадрової політики в місцевих органах виконавчої влади: проблеми та шляхи їх вирішення // Бюрократ: Інформ. бюл. Цент­ру сприяння інституц. розвитку держ. служби. 2006. № 22–24; План дій для нового міністра: Практ. посіб. К., 2006 (спів­авт.); Гегель і Володимир Соловйов. К., 2006; Адаптація адміністративної системи до стандартів ЄС // Україна – НАТО. 2007. Вип. 1–2; Нариси історії державної служби в Україні. К., 2009 (спів­авт.); Реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування // Адм. реформа в Україні: сучас. стан, проблеми та перспективи. Д., 2009 (спів­авт.); Порядок денний нового міністра: Практ. рекомендації. К., 2010 (спів­авт.); Фiлософськi i психологiчнi проблеми розвитку людського потенцiалу у глобальному пози­цiонуваннi України // Зб. наук. робiт Вiд­дiл. психологiї, вiкової фiзiологiї та де­фектoлогiї НАПНУ. К., 2012.

А. М. Гуржій


Покликання на статтю