Моцний Федір Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Моцний Федір Васильович

МО́ЦНИЙ Федір Васильович (02. 03. 1944, м. Біла Церква Київ. обл.) – фізик, математик. Д-р фіз.-мат. н. (1993), проф. (2002). Держ. премія України в галузі н. і т. (2001). Закін. Моск. ун-т (1970). Працював 1970–2006 в Ін-ті фізики напівпровідників НАНУ (Київ): 1994–2006 – пров. н. с.; водночас 1979–89 – у Київ. технол. ін-ті харч. пром-сті; 1996–97 – зав., 1997–2001 – проф. каф. математики та фізики Укр. академії Держ. податк. служби України (м. Ірпінь Київ. обл.); 1997–2001 – проф., 2001–02 – зав. каф. екон.-матем. моделювання та обчислюв. техніки Ін-ту муніцип. менеджменту та бізнесу; 2003–07 – проф. каф. екон. кібернетики, від 2007 – зав. каф. приклад. математики Нац. академії статистики, обліку й аудиту (обидва – Київ). Наук. дослідження: фізика напівпровідників, діелектриків, іонно-імплантов. і квант.-розмір. структур; оптика і спектроскопія; фотолюмінесценція; неруйнівні методи діагностики матеріалів; прикладна математика; спінтроніка й екон.-матем. моделювання.

Пр.: Свойства трехйодистого висмута при обычном и лазерном излучении (Обзор) // КЭ. 1979. Т. 17 (спів­авт.); О фотолюминесценции трехйодистого висмута вблизи края собственного поглощения // УФЖ. 1984. Т. 29, № 9; Исследование излучательной рекомбинации в гетероструктурах GaAs/AlxGa1-xAs с одиночными квантовыми ямами // Изв. РАН. Сер. физ. 2001. Т. 65, № 2; Вища математика: Навч.-метод. комплекс. К., 2002; Вища математика: Навч.-метод. посіб. К., 2008; Курс лекцій з теорії ймовірностей: Навч. посіб. К., 2010; Сучасний базовий інструментарій математичної статистики. Ч. 1. Основні поняття математичної статистики // Наук. вісн. Нац. академії статистики, обліку й аудиту. 2015. № 2; Сучасний базовий інструментарій математичної статистики. Ч. 2. Вибіркові характеристики статистичного розподілу // Там само. № 3.

В. М. Томашик


Покликання на статтю