Монтессорі Педагогічна система — Енциклопедія Сучасної України

Монтессорі Педагогічна система

МОНТЕССО́РІ ПЕДАГОГІ́ЧНА СИСТЕ́МА – система виховання дітей. Запропонована у 1-й пол. 20 ст. італ. педагогом та лікарем М. Монтессорі. Осн. засадами М. п. с. є самостійність і свобода дитини в спеціально підготовл. навч.-ігровому середовищі та макс. сприяння ефектив. розвитку вродж. потенціалу дитини. На думку М. Монтессорі, «кожна дитина володіє внутрішньою мотивацією самостійно розвиватися», в її зростанні важл. є «чутливі», або сенситивні, періоди, які виявляються в посил. інтересі до багатораз. повторення певних дій без видимої для дорослих причини. Як зазначала М. Монтессорі, розум людини бу­дується на підмурку, який дитина закладає під час сенсит. періодів. Саме тоді вона засвоює певні знання та навички найус­пішніше. Якщо дорослі знають про ці періоди, здатні їх розпізнавати, то вони можуть допомогти дитині максимально розвивати свої навички. Для ефект. використання періоду «особливої чутливості» розроблено низку спец. вправ (для розвитку мови; матем.; засвоєння навичок практ. життя; стимулювання сенсор. здібностей; опанування знань про навколиш. світ), завдяки яким у дитини закладаються підвалини майбутнього: розвитку зосере­дженості, координації рухів, відповідальності, сили волі, наполегливості, здатності до вільного вибору, розуміння порядку. Згідно з постулатами М. п. с., істот. фактором у розвитку дитини від народж. до 6-ти р. є «поглинаючий розум». У цей період мозок дитини, формуючись, несвідомо вбирає враження, інформацію від навколиш. середовища, тому будь-який досвід, отриманий у ранньому віці, дуже важливий, оскільки закладає основи особистості та впливає на подальший розвиток дитини. Навчання дитини до 3-х р. є несвідомим, а від 3-х до 6-ти – свідомим, оскільки вона починає демонструвати осмислений потяг до знань і велике бажання набути більш склад. навичок. Тому для дітей організовують «стимулююче оточення» – спеціально підготовлене навч.-ігрове середо­вище, що підвищує дитячу природну цікавість, спонукає вчитися самостійно, спонтанно, через гру, шляхом влас. відкриттів. До особливостей та винятк. характеристик М. п. с. зараховують: різновіковість груп (до 3-х р., 3–6, 6–9, 9–12, 12–18 р.), що створює оптимал. умови для соц. виховання дітей: молодші орієнтуються на старших, розвиваються швидше, а старші звикають піклуватися про молодших, набувають рис самостійності та відповідальності. Стосунки між дітьми ґрунтуються на принципах, характер. для великої родини й закладених у нар. педагогіці. Вільний вибір дитиною навч. діяльності в спеціально підготовл. педагогом середовищі передбачає поділ клас. кімнати на 5 функціонал. зон. В одній із них, обладнаній справж. побут. приладдям, діти здобувають різні навички практ. життя, самообслуговування, вдосконалюють моторику й координацію. В ін. зонах зосереджені матеріали для розвитку сенсор. відчуттів, мовлення, матем. здібностей, а також знайомства з довкіллям. Безперерв. цикл самонавчання дитини («Монтессорі-заняття») триває протягом визнач. часу (зазвичай, 2–3 год.) під постій. спостереженням та супроводом педагога. Кожна дитина сама обирає, чим їй зайнятися, керуючись спонтан. поштовхом, а педагог спостерігає, у разі необхідності приходить на допомогу, розробляє індивідуал. навч. маршрут для кожної дитини з урахуванням її психофізіол. особливостей. Він завжди знає, на якій стадії розвитку перебуває дитина і яке заняття необхідно їй запропонувати для подальшого кроку вперед. Навч. через влас. досвід та відкриття: діти опановують та усвідомлюють поняття не через абстрактне пояснення педагога, а шляхом роботи зі спеціально підготовл. навч.-ігровими матеріалами, в кожному з яких виокремлено одну якість чи параметр. Усі матеріали та їхні презентації дітям побудовано за принципом від найпростішого до складного. Дитина переходить до роботи з матеріалами від одного рівня складності до ін. залежно від індивідуал. здібностей, навичок та готовності опанувати й засвоїти нову навичку або поняття. У спец. навч. іграшки («Монтессорі-матеріали») закладено принцип контролю помилки. Кожен матеріал має особливі цілі та допомагає дитині опанувати певну навичку або поняття. Передбачене вільне пересування кожної дитини кімнатою та вибір місця роботи (за столом чи на килимі). Використання килимків допомагає дітям окреслити простір влас. робочої зони, не порушувати межі ін. робочих зон, вибудувати простор. орієнтацію. Гол. функцією спеціально підготовл. педагога є спостереження за дитиною, допомога в самонавчанні, мін. втручання в цей процес. Він визначає найближчу зону розвитку кожної дитини, створює умови та підбирає матеріали для розкриття її здібностей і навичок у цій найближ. зоні розвитку, допомагає дитині набути влас. досвіду й опанувати поняття, отримати знання. Для кожної дитини складають індивідуал. маршрут навч., рухаючись за яким у влас. темпі, вона опановує навички та знання відповідно до своєї вікової категорії та здібностей. Питанням М. п. с. присвяч. дослідж. Н. Лубенець, С. Русової, Е. Стендінга, Є. Тихєєвої, Ю. Фаусек, Е. Хейнсток, Н. Бєлкіної, І. Дичківської, Є. Коваленко, М. Лев­ків­ського, Н. Лисенко, Т. Михальчук, Д. Орлової, Н. Прибильської, С. Сумнітельної, О. Хілтунен тощо. Думки науковців щодо М. п. с. розділилися: є схвал. аж до захоплення, чимало й крит.; дехто пропонує доповнити або змінити певні компоненти системи; переважна більшість сучас. дослідників подає власне потрактування постулатів М. п. с. та описує можливості її використання з урахуванням реалій сьогодення й специфіки нац. традицій. Найширше М. п. с. розповсюджена в Зх. та Пн. Європі, США. Так, 1911–16 у США відкрито понад 100 Монтессорі-шкіл у 22-х штатах. Проте під час 1-ї та 2-ї світ. воєн багато шкіл закрито. 1929 створ. Міжнар. асоц. Монтессорі (АМІ), що сприяє поширенню пед. ідей М. Монтессорі. У незалеж. Україні М. п. с. розвивається від 1992, коли було відкрито першу та єдину на сьогодні в країні школу Монтессорі в Києві для дітей віком 2–10 р. Елементи М. п. с. часто використовують педагоги, які працюють за традиц. методиками, зокрема в дошкіл. вихованні та початк. школі. В Україні зростає кількість приват. дошкіл. навч. закладів, що працюють за методом Монтессорі. Створ. Укр. Монтессорі-центр (1998) та Всеукр. асоц. Монтессорі-вчителів (2002), що здійснюють підготовку педагогів для навч. дітей віком 1,5–6 р., організовують міжнар. конф., розробляють укр. стандарти Монтессорі-освіти для навч. закладів України.

Літ.: Монтессори М. Домъ ребенка. Методъ научной педагогики / Пер. с итал. 1915; Її ж. Самовоспитание и самообучение в начальной школе / Пер. с итал. 1922; Її ж. Дети – другие / Пер. с нем. 2004; Сорокова М. Г. Система М. Монтессори: Теория и практика. 2007; Фаусек Ю. И. Педагогика Марии Монтессори. 2007; Хилтунен Е. А. Практическая Монтессори-педагогика. 2010 (усі – Москва).

В. М. Щербина

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю