Морська бібліотека Будинку офіцерів флоту — Енциклопедія Сучасної України

Морська бібліотека Будинку офіцерів флоту

МОРСЬКА́ БІБЛІОТЕ́КА БУДИ́НКУ ОФІЦЕ́РІВ ФЛО́ТУ – перша спеціальна публічна біб­ліотека Миколаєва. Створена 1822 у Севастополі з ініціативи й на пожертви офіцерів Чорномор. флоту. Засн.: адмірали О. Грейг і М. Лазарев. Під час Крим. вій­ни (1853–56) книгозбірню 1855 евакуювали до Миколаєва (перевезення особисто контролював адмірал В. Корнілов), розмістили в приміщенні порт. архіву, а згодом – у 6-ти кімнатах Гідрогр. депо. Опікувався нею нач. Чорномор. флоту, а керував ком-т директорів, яких щорічно обирали більшістю голосів дійс. членів. До складу дирекції в різні роки входили: В. Меліхов, М. Лазарев, П. Нахімов, В. Корнілов та ін. Б-ка мала 2 читал. зали період. і довідк. видань, 2 відділи книжк. фонду – рос. та іноз. (франц., нім., англ.), каталог, уклад. за прізвищами авторів або за першим іменником заголовка книги. Найбільшим попитом користувався літ. відділ, книги якого комплектували в кількох прим. Б-ка була особливо популярною серед моряків Миколаєва та Очакова (нині Микол. обл.). Про це свідчить той факт, що вже за перший рік існування в місті читачам було видано понад 26 тис. книг, і в подальшому попит на унікал. фонд книгозбірні зростав. Так, лише протягом серпня 1868 її відвідали 2800 чоловіків і 502 жінки. 1865–85 фонд б-ки збільшився лише на 5 тис. прим. Частина книг постійно знаходилася на кораблях. Зводи законів, енциклопед. та лексичні словники, манускрипти, рідкісні книги, окремо видані мапи, атласи, креслення, картини та моделі за межі б-ки видавали винятково з дозволу ком-ту директорів. Наприкінці 1850-х рр. створено Севастопол. відділ для обслуговування офіцерів Чорномор. флоту в Севастополі (від 1858 зав. відділу – З. Аркас). За даними 1862, б-ка мала понад 700 читачів, передплачувала 60 період. вид. (рос., англ., франц., нім. журнали й газети), її фонд складав понад 30 тис. прим., а прибуток – 8 тис. рублів сріблом. Працівники б-ки особливу увагу приділяли каталогізації. Так, «Каталог русских книг Севастопольской морской офицерской библиотеки в Николаеве» (О., 1880) мав 16 розділів, серед яких – «Богословие и мифология», «Философия» (твори антич. істориків і філософів, зокрема Аристотеля, Платона, Плутарха, праці філософів 18 і 1-ї пол. 19 ст.), «История» (праці В. Ключевського, С. Соловйова, М. Костомарова, значна кількість збірників різних документів: літописів, листів, зводів законів, а також біографії та життєписи істор. осіб), «Во­­енные и военно-морские науки» (широко представлена літ-ра з кораблебудування, гідрографії, мор. артилерії та історії, праці флотоводців і військ. істориків), «Словесность» (твори І. Котляревського, Марка Вовчка, Ж. Верна, О. Дюма та ін.). До каталогу увійшли твори видат. учених у галузі математики, фізики, хімії, біології, техніки тощо. Відділ права за повнотою фонду слугував довідк. джерелом для службовців уряд. і міських установ, викладачів микол. навч. закладів. Незважаючи на царську цензуру, до фонду б-ки потрапили «Капитал» К. Маркса, «Анти-Дюринг», «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Ф. Енгельса. Б-ка мала свій екслібрис. Слугувала також своєрід. музеєм Чорномор. флоту: тут розміщено моделі мор. артилер. гармат, єгипет. саркофаг тощо. Вона вплинула на розвиток бібліотеч. справи в Миколаєві, ефективно сприяла просвіті краю та заснуванню подіб. б-к в ін. мор. портах Росії. 1890 книгозбірню повернуто до Севастополя, розміщено в будівлі Граф. пристані поруч із Мор. зібранням. Через 3 р. її кер-во звернулося з проханням до навч. закладів, наук. і бібліотеч. установ допомогти поповнити фонд, завдяки чому впродовж 10 р. він збільшився на 6 тис. томів. До поч. оборони Севастополя 1941–42 в б-ці нараховували бл. 160 тис. прим., її було евакуйовано у військ.-мор. частини Чорномор. флоту, а найцінніші книги – на Кавказ. 1944 після повернення книгозбірню розмістили спочатку в Музеї оборони Севастополя, а до кінця року – у влас. приміщенні на вул. Леніна, № 29, від 1961 – у будівлі на проспекті Нахімова, № 7. 1997 присвоєно ім'я М. Лазарева. Бібліотеч. фонд багатогалузевий, заг. кількість 250 970 прим. (на 2009), зокрема худож. літ-ри – 32 %, воєнно-мор. – 16 %, сусп.-політ. – 13 %, тех. – 11 %, природн.-наук. – 6 %, ін. – 22 %. Рідкісні книги 18–19 ст. (28 тис. прим.) виокремлено у 29 колекцій. Б-ка організовує презентації книг, літ.-муз. вечори, дні відкритих дверей, видає щомісячні інформ. бюлетені, щоквартал. бюлетені крає­знав. та воєнно-мор. літ-ри, покажчики тощо.

Літ.: О севастопольской библіотеке // Мор. сб. 1850. Т. 3, № 3; Севастопольская морская офицерская библіотека // Херсон. губерн. вѣдомости. 1868, 18 сен., 22 сен.; Отчетъ изъ Cе­вастопольской морской офицерской библіотеки: представленъ ко­митетомъ директоровъ, за время съ 1-го октября 1867 по 1-е октября 1868 года // Мор. сб. 1869. Т. 100, № 1; Cева­сто­польская Морская библиотека: К 160-летию со дня основания. Св., 1982.

В. В. Агаркова, Г. Г. Бородіна, Т. В. Серебрякова


Покликання на статтю