Моря екології Український науковий центр — Енциклопедія Сучасної України

Моря екології Український науковий центр

МО́РЯ ЕКОЛО́ГІЇ Український науковий центр (УНЦЕМ) Засн. 1971 як Одес. відділ. Держ. океаногр. ін-ту Держ. Ком-ту з гідрометеорології при КМ СРСР, від 1992 – сучасна назва. Підпорядк. Мін-ву екології та природ. ресурсів України. У структурі відділи – наук. основ мор. природокористування, екол. експертизи та аудиту; наук. дослідж. мор. середовища; наук. дослідж. та охорони мор. біоценозів; аналіт. дослідж. та орг-ції моніторингу; інформ. забезпечення наук. дослідж.; мор. інформ.-аналіт. центр у складі двох відділів. Має н.-д. судно «Володимир Паршин», причально-складський комплекс, аналіт. лабораторії, регіон. банк даних екол. інформації Чорного та Азов. морів. Напрями наук. діяльності: мор. екол. спостереження та дослідж. природ. процесів в екосистемах Чорного та Азов. морів, прибереж. тер. та факторів впливу на них; екол. аудит та наук. екол. експертизи антропоген. діяльності, що впливає на мор. середовище; охорона та відтворення живих ресурсів моря шляхом створення природоохорон. заповід. зон; участь у розробленні та реалізації держ. програми дослідж. України в Антарктиці; забезпечення виконання міжнар. зобо­в'язань України щодо реалізації положень Бухарест. конвенції 1992, Міністер. декларації та стратег. плану дій під час орг-ції та проведення мор. екол. моніторингу тощо. Центр як базова наук. орг-ція в галузі мор. екол. дослідж. регулярно здійснює комплекс. екол. моніторинг Чорного моря (метеоролог., гідрофіз., гідрохім., гідробіол. та гео­екол. спостереження, визначення хім. і радіац. забруднення компонентів мор. екосистеми, вивчення біол. ефектів забруднення мор. середовища та стан осн. видів гідробіонтів). Такі дослідж. є гол. джерелом інформації про екол. стан морів, що використовує Мін-во екології та природ. ресурсів України для прийняття управлін. рішень з питань збереження мор. акваторій України, підготовки щоріч. нац. доповіді про екол. стан довкілля України, звіту України до Чорномор. комісії, довідок про екол. стан морів України та окремих ділянок мор. акваторії на запити держ. органів України та міжнар. орг-цій. На основі результатів цих дослідж. розроблені гол. нац. та міжнар. документи, зокрема «Стратегічний план дій для відтворення та захисту Чорного моря від забруднення» (1996), «Транскордонний діагностичний аналіз Чорного моря» (1997), Закон України «Загальнодержавна програма охорони та відтворення довкілля Азовського та Чорного морів» (2001), «Програма державного екологічного моніторингу Чорного і Азовського морів» (2004, 2009, 2014, 2018). В УНЦЕМ проводять роботи зі створення єдиного геоінформ. простору для забезпечення інформ. зв'язку органів держ., місц. самоврядування, міжнар. центрів, спец. регіон. центрів необхід. інформа­цією про стан і прогноз екол. си­туації в Україні; інформ.-аналіт. підтримки прийняття рішень у галузі охорони довкілля та екол. безпеки. В останні роки науковцями Центру вивчено біоценози р-ну ботан. заказника заг.-держ. значення «Філофорне поле Зернова». У Центрі працюють 3 д-ри (О. Рубель, Ф. Ткаченко, К. Шурда) та 14 канд. наук, експерти міжнар. співроб-ва EU/TASIS, Міжнар. океанограф. комісії, Т-ва з Мор. мамаліології, Європ. т-ва з вивчення китоподібних; укладено довідники «Гідрологічні та гідрохімічні показники стану північно-західного шельфу Чорного моря» (К., 2008), «Поля солоності північно-західної частини Чорного моря (1955–2005)» (О., 2015). Дир.: Є. Собченко (1972–89), В. Михайлов (1989–2003), І. Лоєва (2003–15), В. Коморін (від 2015).

І. Г. Орлова

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
І. Г. Орлова . Моря екології Український науковий центр // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=69372 (дата звернення: 23.10.2021)