Наукове пізнання: методологія та технологія — Енциклопедія Сучасної України

Наукове пізнання: методологія та технологія

«НАУКО́ВЕ ПІЗНА́ННЯ: МЕТОДОЛО́ГІЯ ТА ТЕХНОЛО́ГІЯ» – науковий журнал. Засн. 1997 Пд.-укр. пед. ун-том в Одесі. Виходить двічі на рік; статті друкує укр., рос. та англ. мовами; наклад 100–120 прим. Гол. напрям дослідж. – філософія, зокрема розвиток сучас. наук. знання, вивчення пізнавал., цінніс., соц.-політ., морал. та естет. відношення людини до світу та людини, а також морал. складових розвитку сусп-ва й твор. особистості у сфері освіти. Вміщує осн. результати дис. на здобуття наук. ступ. канд. і д-рів філос. наук, матеріали конф., симпозіумів, рец., переклади праць зарубіж. авторів тощо. Журнал надсилають у провідні наук. та освітні установи, б-ки, наук. фонди, ін. структури України, Чехії, Словаччини, що працюють у сфері філософії. Гол. ред. – Є. Борінштейн (від 2013).

М. Ф. Цибра


Покликання на статтю