Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету — Енциклопедія Сучасної України

Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету

«НАУКО́ВИЙ ВІ́СНИК КА́ФЕДРИ ЮНЕ́СКО КИ́ЇВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ЛІНГВІСТИ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Видають від 2000 у Києві в серії «Філологія. Педагогіка. Психологія» двічі на рік. Засн. – Київ. лінгвіст. ун-т. Матеріали друкують укр., рос., білорус. та ін. слов’ян. (польс., чес.), а також англ., нім., франц., іспан. мовами. Наклад 300 прим. Проблематика: наук. дослідж. актуал. проблем сучас. лінгвістики, літературознавства, педагогіки, методики навчання іноз. мов, психології. Осн. рубрики: «Мово­знавство», «Літера­ту­ро­знавство», «Педагогіка. Психологія. Методика навчання іноземних мов», «Рецензії», «Події», «Інформація». Гол. ред. – З. Валюх (від 2012).

Г. І. Лиса

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
Г. І. Лиса . Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70620 (дата звернення: 25.09.2021)