Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ — Енциклопедія Сучасної України

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ

«НАУКО́ВИЙ ВІ́СНИК ЛЬВІ́ВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ВНУ́ТРІШНІХ СПРАВ» Засн. 1995 як «Вісник Львівського інституту внутрішніх справ». Від 2004 – «Науковий вісник Львівського юридичного інституту», від 2006 – сучасна назва. Виходить укр. мовою 5–6 разів на рік (1–2 вип. із обмеж. доступом) у юрид., екон. і психол. серіях; наклад 100 прим. Висвітлює проблеми правового та психол. забезпечення різних сфер жит­тєдіяльності людини, зміцнення екон. безпеки на макро-, мезо- та мікрорівнях. Осн. рубрики: «Теорія та історія держави і права. Філософія права», «Адвокатура. Трудове право», «Адміністративне право та процес», «Кримінальне право та процес. Кримінологія», «Криміналістика», «Психологічні проблеми розвитку особистості в соціумі», «Теоретико-прикладні аспекти психології управління», «Соціально-психологічні ракурси підготовки фахівців у закладах вищої освіти», «Актуальні напрями зміцнення економічної безпеки держави», «Економічна безпека суб'єктів господарювання та шляхи її забезпечення». Гол. ред. – Р. Благута (від 2016).

В. Д. Яремчук


Покликання на статтю