Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Ґжицького — Енциклопедія Сучасної України

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Ґжицького

«НАУКО́ВИЙ ВІ́СНИК ЛЬВІ́ВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ВЕТЕРИНА́РНОЇ МЕДИЦИ́НИ ТА БІОТЕХНОЛО́ГІЙ імені С. Ґжицького» Засн. 1998 як «Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини імені С. Ґжицького». Від 2008 – сучасна назва, від 2016 виходить у серіях: «Ветеринарні науки», «Сільськогосподарські науки», «Харчові технології», «Економічні науки». Періодичність – 4 рази на рік; матеріали публікує укр., рос. та англ. мовами; наклад 300 прим. Висвітлює питання в галузі біології, ветеринарії, генетики й розведення, годівлі тварин і технології кормів, технології вироб-ва та перероблення с.-г. продукції, економіки та гуманітар. освіти, вдосконалення навч. процесу. Гол. ред. – В. Стибель (від 2014).

Б. В. Гутий


Покликання на статтю