Науковий вісник Мукачівського державного університету — Енциклопедія Сучасної України

Науковий вісник Мукачівського державного університету

«НАУКО́ВИЙ ВІ́СНИК МУКА́ЧІВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Видають у серіях «Економіка» і «Педагогіка та психологія». Серія «Економіка» засн. 2014. Виходить двічі на рік, матеріали вміщують укр., рос. і англ. мовами. Наклад 100 прим. Публікують результати наук. дослідж. у галузі екон. наук. Темат. розділи: «Економіка та управління національним господарством», «Економіка та управління підприємствами», «Економічна статистика, бухгалтерський облік та аудит», «Регіональна економіка, демографія та соціальна політика», «Фінанси, гроші та кредит». Гол. ред. – Т. Черничко. Серія «Педагогіка та психологія» засн. 2015. Виходить двічі на рік, матеріали вміщують укр., рос., англ., угор., польс., словац. мовами. Публікують результати наук. дослідж. у галузях пед. і психол. наук. Темат. розділи: «Компаративна педагогіка і психологія», «Організаційна психологія та психологія праці», «Освітні технології та розвиток особистості», «Педагогічна та вікова психологія», «Педагогічна теорія та історія педагогіки», «Професіоналізація та диверсифікація вищої освіти», «Психолого-педагогічна комунікація». Гол. ред. – Г. Товканець.

К. М. Мовчан


Покликання на статтю