Науковий вісник Національного гірничого університету — Енциклопедія Сучасної України

Науковий вісник Національного гірничого університету

«НАУКО́ВИЙ ВІ́СНИК НАЦІОН́АЛЬНОГО ГІРНИ́ЧОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1998 Нац. гірн. академією (2002–16 – Гірничий університет Національний; нині Нац. тех. ун-т «Дніпров. політехніка»). Виходить 6 разів на рік англ. мовою. Наклад 200 прим. Є фаховим виданням із тех., геол. та екон. наук. Осн. тематика: висвітлення актуал. проблем гірн.-добув. та енергет. галузей пром-сті, аналіз екон. аспектів роботи підпр-в, удосконалення діяльності ВШ. Рубрики: «Геологія», «Розробка родовищ корисних копалин», «Фізика твердого тіла, збагачення корисних копалин», «Геотехнічна і гірнича механіка, машинобудування», «Електротехнічні комплекси та системи», «Технології енергозабезпечення», «Екологічна безпека, охорона праці», «Інформаційні технології, системний аналіз та керування», «Економіка та управління». Гол. ред. – Г. Півняк (від 1998).

Т. В. Барна


Покликання на статтю