Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту — Енциклопедія Сучасної України

Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту

«НАУКО́ВИЙ ВІ́СНИК НАЦІОНА́ЛЬНОЇ АКАДЕ́МІЇ СТАТИС́ТИКИ, О́БЛІКУ ТА АУДИ́ТУ» Засн. 2003 як «Науковий вісник Державної академії статистики, обліку та аудиту», від 2010 – сучасна назва. Виходить 4 рази на рік, матеріали вміщує укр., англ. і рос. мовами, наклад 300 прим. Осн. рубрики: «Статистика», «Бухгалтерський облік, аналіз та оподаткування», «Теорія та практика аудиту», «Економіка та управління», «Гроші, фінанси та кредит». Висвітлює проблеми статистики, бухгалтер. обліку, аналізу й аудиту, економіки, світ. госп-ва, міжнар. екон. відносин. Гол. ред. – О. Осауленко (від 2015).

О. О. Горобець


Покликання на статтю