Науковий вісник Одеського національного економічного університету — Енциклопедія Сучасної України

Науковий вісник Одеського національного економічного університету

«НАУКО́ВИЙ ВІ́СНИК ОДЕ́СЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ЕКОНОМІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1994, назва змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Виходить 10–12 разів на рік, матеріали вміщує укр., англ. і рос. мовами, наклад 100 прим. Розповсюджують в Україні, Азербайджані, Білорусі, РФ, Польщі та ін. Рубрики: «Економіка», «Історія», «Політологія». Часопис друкує розвідки з проблем екон. і соц. наук, подає рец. на монографії, статті тощо та інформацію про наук. події (конференції, форуми, круглі столи та ін.). Редколегія збірника працює над реаліза- цією нової концепції, спрямов. на перетворення вид. у сучас. наук. майданчик для молодих дослідників у галузях економіки, історії, політології. Ініціатор створення і перший гол. ред. – В. Соколов, від 2013 – М. Балджи.

С. Г. Нездоймінов


Покликання на статтю