Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі — Енциклопедія Сучасної України

Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі

«НАУКО́ВИЙ ВІ́СНИК ПОЛТА́ВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ЕКОНО́МІКИ І ТОРГІ́ВЛІ» Засн. 2000 як «Науковий вісник Полтавського кооперативного інституту». Від 2001 – «Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України», від 2010 – сучасна назва. Виходить укр. мовою 6 разів на рік у серії «Економічні науки» та 1 раз на рік у серії «Технічні науки»; наклад 300 прим. Серія «Економічні науки» висвітлює проблеми нац. економіки України, сучасні тенденції розвитку фінанс. системи держави та упр. реал. сектором економіки, актуал. питання бухгалтер. обліку й аудиту, демографії та економіки праці, маркетингу; серія «Технічні науки» – формування, оцінювання, підвищення якості та конкурентоздатності продукції товаровиробників; аспекти формування спожив. властивостей, якості та безпечності нехарч. продукції та харч. продуктів. Осн. рубрики серії «Економічні науки»: «Економічна теорія та історія економічної думки», «Економіка і управління підприємством», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», «Економіка та управління національним господарством», «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці», «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика», «Економіка сфери сервісу», «Маркетинг та підприємництво», «Освітня діяльність»; серії «Технічні науки» – «Інноваційні технології харчових виробництв», «Теорія та практика товарознавства харчових продуктів», «Якість і безпека промислових товарів, стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю». Гол. ред. – О. Нестуля (від 2004).

Н. І. Коливушка

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
Н. І. Коливушка . Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70636 (дата звернення: 24.10.2021)