Науковий вісник Херсонського державного університету — Енциклопедія Сучасної України

Науковий вісник Херсонського державного університету

«НАУКО́ВИЙ ВІ́СНИК ХЕРСО́НСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Видають у 4-х серіях, у яких інформують про події наук. життя й освіту в Україні, вміщують рец. на наук. праці й підручники з відповід. галузі. Серія «Економічні науки»: наклад 100 прим., гол. ред. – Н. Шашкова (від 2016). Рубрики: «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», «Економіка й управління національним господарством», «Економіка й управління підприємствами», «Демографія, економіка праці, соціальна економіка й політика», «Гроші, фінанси і кредит», «Математичні методи, моделі й інформаційні технології в економіці». Публікують результати наук. дослідж. з актуал. питань світ. госп-ва й міжнар. екон. відносин, економіки й упр. підпр-вами, інновац. та інвестиц. діяльності, бухгалтер. обліку, аналізу й аудиту, фінансів і податк. політики, матем. методів та інформ. технологій в економіці, сучас. менеджменту та ін. галузей екон. науки. Серія «Психологічні науки»: наклад 200 прим., гол. ред. – О. Блінова (від 2013). Рубрики: «Загальна психологія, психологія особистості», «Педагогічна й вікова психологія», «Соціальна психологія, психологія соціальної роботи», «Історія психології», «Організаційна психологія», «Юридична психологія», «Економічна психологія», «Медична психологія», «Спеціальна психологія». Презентують наук. дослідж. з теорії психології та історії психол. думки, висвітлюють питання психології особистості, пед., вікової, соц. та організац. психології, юрид., екон. та ін. аспектів психол. науки. Обидві серії видають від 2013, 4 рази на рік, матеріали друкують укр., рос., англ. мовами. Серія «Географічні науки»: наклад 150 прим., гол. ред. – І. Пилипенко (від 2014). Рубрики: «Суспільно-географічні дослідження», «Природничо-географічні та геоекологічні дослідження», «Географія рекреації та туризму», «Географічна освіта». Публікують статті в царині світ. геогр. науки й освіти, приділяючи першочерг. увагу дослідж. тер. України та її наук.-освіт. простору. Матеріали друкують укр., англ., польс. мовами. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація» (до 2019 – «Перекладознавство та міжкультурна комунікація»): наклад 100 прим., гол. ред. – О. Ребрій (від 2020). Рубрики: «Германські мови», «Перекладознавство», «Міжкультурна комунікація», «Слов'янські мови». Висвітлюють результати наук. дослідж. з теор. та практ. проблем германістики й перекладознавства, а також романістики й славістики в контексті міжкультур. комунікації. Матеріали друкують укр., англ., іспан., нім. мовами. Обидві серії видають від 2014, 2 рази на рік.

С. А. Омельчук, Н. А. Арустамова


Покликання на статтю