Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова — Енциклопедія Сучасної України

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

«НАУКО́ВИЙ ЧАСО́ПИС НАЦІОНА́ЛЬНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ імені М. П. Драгоманова» Видають від 2004 у Києві у 22-х серіях, більшість з яких – щорічники, деякі друкують 2–4 рази на рік. Матеріали публікують укр., в окремих серіях – також слов'ян. та зх.-європ. мовами. «Серія 1. Фізико-математичні науки» (1999–2003 – «Наукові записки НПУ імені М. П. Драгоманова. Фізико-математичні науки») висвітлюють результати сучас. теор. та експерим. дослідж. у галузі фізики та математики, зокрема теплофізики та молекуляр. фізики, фізики напівпровідників, твердого тіла, оптики, матем. аналізу, диференц. рівнянь, алгебри, теорій чисел та ймовірностей, фрактал. аналізу та геометрії; «Серія 2. Комп'ю­тер­но-­орієнтовані системи навчання» (друкували під різними назвами: 1989 – «Использование компьютеров в учебном процессе педагогического вуза» та «Використання нової інформаційної технології в навчальному процесі», 1991 – «Сучасна iнформацiйна тех­нологiя в навчальному проце­сi» та «Проблеми інформатизації навчального процесу», 1993 – «Проблеми інформатизації освіти», 1997 – «Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі», 1998–2003 – «Комп'ютерно-орієн­товані системи навчання») – питання застосування інформ.-комунікац. технологій навч. у практ. діяльності закладів освіти, становлення комп'ютерно-орієнт. метод. систем навч. математики, фізики, інформатики та ін. предметів; «Серія 3. Фізика і математика у ви­щій і середній школі» (від 2005) – методику та проблеми викладання фізики й математики у ВШ, заг.-осв. закладах і шляхи їх вирішення; «Серія 4. Географія і сучасність» – сучасні теор., наук. та наук.-метод. питання геогр. наук; «Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи» – результати теор. дослідж. і експерим. роботи з питань педагогіки, пед., психол. та соц. проблематику в сучас. освіті; «Серія 6. Історичні науки» – актуал., дискус. та малодосліджені проблеми вітчизн. та всесвіт. історії; «Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія» – результати наук. дослідж. із питань релігієзнавства, теорії та історії культури, філософії; «Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство)» – питання лін­гвістики та літературознавства, теор. аспекти філол. науки, що охоплюють певні закономірності істор. розвитку та функціонування укр. мови, укр. та зарубіж. літ-р; «Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов» – актуал. проблеми слов'ян., романо-герман. та сх. лінгвістики; «Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови» – результати дослідж. з граматики, лексикології, діалектології, історії укр. мови та лінгводидактики; «Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка» – питання соціалізації та соц. виховання особистості; «Серія 12. Психологічні науки» – теор. та методол. проблеми психол. науки, експерим. і прикладні дослідж. у галузі психології; «Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки» – наук. та метод. питання труд. та профес. підготовки учнів заг.-осв. та профес.-тех. навч. закладів, результати наук. пошуків у галузі теорії та методики труд. навч. та креслення, різноманітні аспекти підготовки вчителів труд. навч. тощо; «Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти» – проблеми профес. підготовки вчителів, сучасні підходи щодо формування пед. майстерності та розвитку твор. здібностей студен­тів, метод. рекомендації у галузі муз. виконавства та естет. виховання молоді; «Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної куль­тури (фізична культура і спорт)» – результати теор. дослідж. і експерим. роботи в галузі пед. науки, фіз. виховання та спорту, пед., психол. і соц. аспекти, нові технології навч. фіз. культури, практики підготовки спортс­менів; «Серія 16. Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики» – питання формування твор. особистості учителя-професіонала, сучасні дослідж. методол. засад пед. творчості, майстерності, професіоналізму, аналіз шляхів формування твор. особистості вчителя на етапі профес. становлення, практ. досвід про­фес.-твор. самореалізації вчителів; «Серія 18. Право» (співзасн. – НДІ інформатики і права НАПрНУ; до серпня 2017 мала назву «Економіка і право») – актуал. наук. та практ. проблеми юриспруденції, новітні дослідж. у галузі історії та теорії держави й права, конституц., адм., фінанс., цивіл., госп., кримінал., освіт., міжнар. права тощо; «Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія» – наук. дослідж. у галузі корекц. педагогіки та спец. психології, зокрема навч., виховання, освіти, соціалізації, абілітації та реабілітації осіб різних вікових категорій із порушеннями псих. та (або) фіз. розвитку – від раннього дитинства до періодів післяшкіл. профес. навч. та самост. труд. ді­я­льності в дорослому віці; «Серія 20. Біологія» – теор. та прикладні проблеми ботаніки, зоології, екології, фізіології рослин, тварин і людини, валеології, а також з історії біол. науки; «Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін» – актуал. теор., наук. та наук.-метод. проблеми політ. наук; «Серія 17. Теорія і практика: навчання і вихо­вання» та «Серія 21. Історико-­педагогічні студії» – питання, що відповідають назвам серій. Голова редакц. ради – В. Андрущенко.

І. В. Дудко


Покликання на статтю