Наукові записки НаУКМА — Енциклопедія Сучасної України

Наукові записки НаУКМА

«НАУКО́ВІ ЗАПИСКИ́ НаУКМА» Видавав 1996–2017 Нац. ун-т «Києво-Могилян. академія» у 12-ти серіях: «Економічні науки», «Біо­логія та екологія», «Історичні науки», «Історія і теорія культури», «Комп'ютерні науки», «Філологічні науки (Літературознавство)», «Філологічні науки (Мовознавство)», «Соціологічні науки», «Філософія та релігієзнавство», «Юридичні науки», «Психологія», «Фізико-математичні науки». Від 2018 кожна серія складає окремий журнал із влас. ISSN, що виходить раз на рік (окрім «Н. з. НаУКМА. Філософія та релігієзнавство» і «Н. з. НаУКМА. Юридичні науки» – двічі на рік) накладом 50 прим. Матеріали публікують укр. та англ. мовами, розповсюджують в Україні. Здійснюють подвійне анонімне рецензування матеріалів. «Н. з. НаУКМА. Економічні науки» друкують статті в галузі економіки, матеріали проблем. і дискусій. характеру, оригін. теор. та емпіричні дослідж. з екон. теорії, фінансів, банків. справи, страхування, маркетингу, менеджменту, бізнесу, екон.-матем. моделювання. Гол. ред. – І. Лук'яненко (від 2018). У «Н. з. НаУКМА. Біологія і екологія» тематика публікацій охоплює генетику рослин, тварин, мікроорганізмів та людини; хромосомну інженерію рослин; молекулярну генетику рослин; біохімію вільнорадикал. процесів; біохімію патол. станів людини; клітинну біологію; біотехнологію, біоінформатику та біологію систем; вплив антропоген. чинників та клімат. змін на природні екосистеми; біорізноманіття і його роль у підтримці стабільності екосистеми. Гол. ред. – Т. Терновська (від 2018). «Н. з. НаУКМА. Історичні науки» друкують розвідки з історії України, всесвіт. історії, історіографії, джерелознавства, а також дослідниц. статті, джерела та фахові рец. з історії. Гол. ред. – Н. Шліхта (від 2018). «Н. з. НаУКМА. Історія і теорія культури» вміщують статті з таких галузей як істор. культурологія та пам'яткознавство, семіотика й іконологія, культурософія та культурографія, антропологія та проблеми культур. ідентичності тощо. Гол. ред. – Р. Демчук (від 2018). «Н. з. НаУКМА. Комп'ютерні науки» висвітлюють результати наук. дослідж. у галузі комп'ю­тер. наук та інформац. технологій, теор. основ інформатики та кібернетики, методів і засобів програм. інженерії, моделей та методів інженерії баз даних і знань, приклад. програм. забезпечення, а також їх застосувань. Гол. ред. – М. Глибовець (від 2018). «Н. з. НаУКМА. Літературознавство» репрезентують осн. напрями дослідж. каф. літературознавства: питання укр. та світ. літ-р, теорії літ-ри і компаративістики тощо. Гол. ред. – В. Моренець (від 2018). «Н. з. НаУКМА. Мовознавство» друкують статті з актуал. питань сучас. мовознавства – граматики, лексикології, лексикографії, прагматики, соціолін­гвістики, перекладознавства, що виконані на матеріалі укр., польс., франц. та англ. мов. Гол. ред. – В. Ожоган (від 2018). У «Н. з. НаУКМА. Соціологія» тематика статей охоплює історію соціол. думки, теорію та методологію соціології, аналіз соц.-структур. явищ і процесів, аналіт. виклад результатів галуз. емпіричних соціол. дослідж. та опитувань громад. думки. Голова редколегії – Т. Марценюк (від 2019). «Н. з. НаУКМА. Філософія та релігіє­знавство» вміщують розвідки з філос. думки на укр. теренах (історія та сьогодення), історії віт­чизн. духовно-академ. та університет. філософії, методол. проблем істор.-філос. пізнання, історії та сучас. світ. філософії (осн. тенденції, актуал. проблеми, перспективи розвитку), академ. релігієзнавства. Голова редколегії – Я. Рабкін (від 2019). «Н. з. НаУКМА. Юридичні науки» публікують статті з актуал. проблем заг. теорії й філософії права, публіч. та приват. права, прав людини та верховенства права. Гол. ред. – Р. Петров (від 2018). Журнал «Психологія та психосоціальні інтервенції» друкує статті з історії психол. думки, теорії та методології психології, подає аналіз соц.-структур. явищ та процесів, аналіт. виклад результатів галуз. емпіричних психол. досліджень. Гол. ред. – В. Чернобровкін (від 2018). Тематика статей «Могилянського математичного журналу» охоплює історію математики, теор. дослідж. із математики й статистики, а також застосування їхніх результатів. Гол. ред. – Б. Олiй­ник (від 2018).

О. І. Ярошенко

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
О. І. Ярошенко . Наукові записки НаУКМА // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70667 (дата звернення: 23.10.2021)