Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка — Енциклопедія Сучасної України

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

«НАУКО́ВІ ЗАПИСКИ́ ТЕРНО́ПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ імені Володимира Гнатюка» Виходять у 5-ти серіях – «Біологія», «Географія» (обидві – від 1997), «Мовознавство», «Історія» (обидві – від 1998), «Педагогіка» (від 1999) – двічі на рік (окрім «Біологія» – тричі) накладом 300 прим. («Мовознавство» – 100 прим.). Сер. «Біологія» (гол. ред. – Н. Дробик) має рубрики: «Ботаніка», «Біотехнологія», «Біохімія», «Екологія», «Морфологія та фізіологія людини і тварини», «Історія науки. Персоналії», «Гідробіологія»; «Географія» (гол. ред. – Л. Царик) має рубрики: «Історія та методологія географії», «Фізична географія», «Економічна та соціальна географія», «Рекреаційна географія і туризм», «Конструктивна географія та геоекологія», «Раціональне природокористування і охорона природи»; «Мовознавство» (гол. ред. – Т. Вільчинська) має рубрики: «Історія мови», «Ономастика», «Лінгвістика тексту», «Лексикологія», «Граматика», «Рецензія», «Когнітивна лінгвістика»; «Історія» (гол. ред. – І. Зуляк) має рубрики: «Історія освіти», «Історіографія» «Дже­релознавство», «Методологія», «Історія культури», «Етнологія», «Етнографія», «Історія України», «Всесвітня історія та міжнародні відносини», «Історія релігії та міжконфесійних взаємин», «Історична бібліографістика», «Релігієзнавчі студії»; «Педагогіка» (гол. ред. – Г. Терещук) має рубрики: «Методологія педагогічного пі­знання», «Педагогічна наука у міждисциплінарному вимірі», «Інноваційні моделі розвитку сучасних освітніх систем», «Моніторинг якості освіти і педагогічна діагностика», «Психологія освіти та педагогічне консультування», «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) в освіті», «Сучасні інтерактивні методи навчання», «Спеціальна та інклюзивна освіта в Україні і за кордоном», «Професійне самови­значення та соціалізація молоді», «Менеджмент освіти» та ін.

А. Л. Чорній


Покликання на статтю