Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка — Енциклопедія Сучасної України

Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

«НАУКО́ВІ ЗАПИСКИ́ ЦЕНТРА́ЛЬНОУКРАЇ́НСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ імені Володимира Винниченка» Видають у Кропивницькому в декількох серіях. Серію «Філологіч­ні науки» (від 1995, наук. ред. – О. Семенюк) – 2–3 рази на рік на­кладом 100 прим. Осн. тематика відповідає назвам рубрик: «Мовні системи: проблеми розвитку та функціонування в поліетнічному та полікультурному просторі (актуальні проблеми загального мовознавства, лексичної семантики, граматики, фонетики та фонології, полікритика художніх і фахових текстів, дискурсознавство)», «Картини світу в аспекті лінгвокультурології, лінгвокогнітивістики й етнолінгвістики», «Лінгвокультурні, соціокультурні та міжкультурні проблеми перекладу», «Прикладна лінгвістика. Освітні комп'ютерні технології», «Методичні аспекти фахової підготовки сучасного вчителя іноземних мов та зарубіжної літератури, перекладача та фахівця з прикладної лінгвістики». Серію «Педагогічні науки» (від 1998, наук. ред. – В. Черкасов) – 5–6 разів на рік накладом 300 прим. Вміщують статті, присвячені проблемам євро­інте­гра­ції освіти України у світ. освітнє т-во, теор.-методол. засадам педагогіки ВШ та істор.-систем. процесам її становлення, ролі й місцю в системі сучас. освіти, а також різним аспектам фахової підготовки майбут. учителів, сучас. технологіям навч., осн. напрямам виховання студент. та учнів. молоді, питанням метод. роботи, керування навч. закладами, особливостям взаємодії управлін. органів та громад. самоврядування. Серію «Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти» (від 2011, засн. і 1-й гол. ред. – С. Величко) – двічі на рік накладом 100 прим. Осн. тематика: аналіз та практ. вирішення сучас. проблем методики фіз.-мат. і технол. освіти у закладах заг. серед. освіти та закладах вищої освіти. Рубрики: «Проблеми методики навчання математичних дисциплін», «Проблеми методики навчання фізики», «Проблеми методики навчання дисциплін технологічної освітньої галузі». У серії «Право» (від 2017, двічі на рік, наук. ред. – О. Сокуренко) друкують розвідки, присвячені теор. і приклад. проблемам теорії та історії держави і права, філософії права; адм., конституц., госп., цивіл., кримінал. та ін. видам права. У серії «Історичні науки» висвітлюють питання, що відповідають назві цієї серії. Матеріали публікують укр., рос., польс., англ. та нім. мовами.

Ю. М. Верещак, О. Г. Морозов, Е. П. Сірик, В. Ф. Черкасов


Покликання на статтю