Науково-дослідна кафедра марксизму-ленінізму при ВУАН — Енциклопедія Сучасної України

Науково-дослідна кафедра марксизму-ленінізму при ВУАН

НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНА КА́ФЕДРА МАРКСИ́ЗМУ-ЛЕНІНІ́ЗМУ ПРИ ВУАН Засн. 1926 у Києві для опрацювання теорії марксизму-ленінізму, пропаганди марксизму й підготовки викл. закладів вищої освіти та н. с. – марксистів. Кер. – О. Камишан. Мала істор., філос.-­соціол. (го­лова – С. Семковсь­кий) та екон. (С. Посвольський) секції; при каф. діяли комісії з історії партії та Жовтн. революції, нац. питання, вивчення відносин Зх. Європи з Україною та кабінети ленінізму, наук. бібліографії марксизму, філософії, соціології, економіки, історії України, Росії та Заходу. Припинила діяльність 1930 у зв'язку з реорганізацією структури ВУАН.

Літ.: Левік Р. Про роботу Київської марксистсько-ленінської катедри // Прапор марксизму. 1928. № 3; Наукові установи та організації УСРР. Х., 1930; Історія Національної академії наук України: 1924–1928: Док. і мат. Т. 2. К., 1998.

О. В. Юркова


Покликання на статтю