Науково-дослідний інститут історії української культури ім. акад. Д. Багалія — Енциклопедія Сучасної України

Науково-дослідний інститут історії української культури ім. акад. Д. Багалія

НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИЙ ІНСТИТУ́Т ІСТО́РІЇ УКРАЇ́НСЬКОЇ КУЛЬТУ́РИ ім. акад. Д. Багалія Засн. у жовтні 1921 відповідно до постанови Наркомосу УСРР як н.-д. каф. історії України (кер. – Д. Багалій) при Харків. ІНО, фактично почала працювати у березні 1922. У 1921–23 каф. мала секції історії України (голова – Д. Багалій) та літ.-етногр. (М. Сумцов, згодом – О. Ветухів). Секцію історії України поділяли на підсекції історії України (кер. – В. Барвінський) та історії укр. мист-ва (С. Таранушенко), літ.-етногр. (згодом перейм. у секцію етнології та краєзнавства) – на підсекції археології і етнографії (О. Федоровський та О. Ветухів) й історії укр. письменства (О. Білецький). Підсекцію історії укр. мист-ва в грудні 1923 приєднано до літ.-етногр. секції (згодом реорганізовано у Харків. філію каф. мистецтвознавства при ВУАН у Києві), підсекція історії укр. письменства у грудні 1924 стала основою нової каф. Харків. ІНО. Крім того, 1925–26 секцію рос. історії каф. історії європ. культури приєднано до каф. Д. Багалія, а новоствор. секцію історії укр. права виокремлено в каф. Харків. ІНО. 1925–29 етнол.-краєзн. секція мала підсекції матеріал. культури (кер. – В. Білецька), духов. культури (А. Ковалівський), краєзнавства (П. Ковалівський). Таким чином, 1924–26 у складі каф. діяли секції історії Росії, історії України, етнології та краєзнавства й історії укр. права; 1926–29 – історії України, етнології та краєзнавства й Одес. філія (очільник – М. Слабченко, після його арешту фактично припинила існування 1930). У 1926 заплановано відкрити Київ. філію, однак її так і не було створено. 1926 каф. історії України перейм. у каф. історії укр. культури, 1927 їй присвоєно ім'я засн. – Д. Багалія. У грудні 1929 шляхом приєднання до неї істор. секції Ніжин. каф. історії культури (Черніг. обл.) і секції історії України Дніпроп. каф. україно­знавства (нині Дніпро) організовано НДІ історії укр. культури (дир. – Д. Багалій, згодом – Д. Похилевич, К. Гуслистий) з секторами: передкапіталіст. історії України, епохи пром. капіталізму, імперіалізму, соціаліст. буд-ва та історії народів СРСР. Крім того, на базі етнол.-краєзн. секції створ. Ін-т історії матеріал. культури із секціями археології, етнології та мистецтвознавства (дир. – О. Федоровський). 1933 обидва ін-ти об'єднано в НДІ історії укр. культури. Він мав сектори: первіс. сусп-ва, рабовласництва, феодалізму, капіталізму, імперіалізму й соціаліст. буд-ва; відділи: археології, антропології та етнографії, мист-ва; кабінети: історіографії, джерелознавства, бібліо­графії і спец. істор. дисциплін. 1922–33 при НДІ діяли 4 комісії: історії Слобожанщини (очільник – Д. Багалій), бібліогр. (А. Козаченко), техніки істор. дослідж. (В. Веретенников), аспірантська (до її складу входили наук. кер. асп.). На каф. (в НДІ) також працювали О. Багалій-Татаринова, О. Водолажченко (секр.), В. Дубровський, І. Єрофеїв, Є. Іванов, С. Королівський, Н. Мірза-Авакянц, М. Максимейко, О. Оглоблин, Н. Полонська-Василенко, В. Романовсь­кий, М. Рубінштейн, Д. Соловей, В. Щепотьєв, М. Яворський та ін. Співроб. досліджували різноманітні теми, серед яких – соц.-екон. і політ. історія України 17–19 ст.; питання історії матеріал. і духов. культури укр. народу, зокрема історії нац. мист-ва, науки та літ-ри. 1934 НДІ ліквідований.

Літ.: Коваль М. К. До питання про створення та діяльність наукових історичних установ на Україні в перші роки Радянської влади // УІЖ. 1966. № 4; Комаренко Н. В. Утворення та діяльність історичних кафедр на Україні в 20-х роках // Історіогр. дослідж. в УРСР: Зб. наук. пр. Вип. 4. К., 1971; Водотика С. Г., Савенок Л. А. Нові матеріали про науково-дослідну кафедру історії України // Арх. України. 1989. № 4; Кравченко В. В., Савенок Л. А. Деятельность Харьковской научно-исследовательской кафедры истории Украины им. академика Д. И. Багалея // Вопр. истории народов СССР. 1990. № 35; Богдашина О. М. Діяльність Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури імені академіка Д. І. Багалія (1921–1934 рр.). Х., 1994; Левченко В. В. Організація та діяльність Одеської секції Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури при Одеському інституті народної освіти // Зап. істор. ф-ту Одес. ун-ту. 2003. Вип. 13.

О. М. Богдашина, О. В. Юркова


Покликання на статтю