Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин — Енциклопедія Сучасної України

Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин

«НАУКО́ВО-ТЕХНІ́ЧНИЙ БЮЛЕТЕ́НЬ ДЕРЖА́ВНОГО НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНОГО КОНТРО́ЛЬНОГО ІНСТИТУ́ТУ ВЕТЕРИНА́РНИХ ПРЕПАРА́ТІВ ТА КОРМОВИ́Х ДОБА́ВОК І ІНСТИТУ́ТУ БІОЛО́ГІЇ ТВАРИ́Н» Засн. 2014 у Львові Держ. н.-д. контрол. ін-том вет. препаратів та корм. добавок і Ін-том біології тварин НААНУ. Виходить 2 рази на рік, матеріали публікує укр., англ., рос. та польс. мовами; наклад 100 прим. Друкує результати наук. дослідж. у галузі вет. медицини, біології тварин і тваринництва. Осн. рубрики: «Біохімія та фізіологія», «Живлення та годівля», «Клінічна біохімія та ветеринарна медицина», «Мікробіологія та вірусологія», «Імунологія та морфологія», «Паразитологія», «Токсикологія, фармакологія та екологія», «Відтворення і біотехнологія», «Розведення та генетика», «Розроблення ветеринарних препаратів та методів їх контролю». Гол. ред. – І. Коцюмбас (від 2014).

О. І. Чайковська


Покликання на статтю