Наука на Украине — Енциклопедія Сучасної України

Наука на Украине

«НАУ́КА НА УКРАИ́НЕ» – науково-інформаційний журнал. Засн. 1922 в Харкові з ініціативи Наркомосу УСРР як орган Наук. ком-ту Укрголовпрофосу (Гол. ком-ту проф.-тех. та спец.-наук. освіти). Гол. ред. – С. Семков­- ський. Видавали рос. мовою у друкарні Наркомосу УСРР. Наклад 3 тис., від ч. 4 – 2,5 тис. прим. Спочатку планували видавати часопис один раз на місяць, але виходив нерегулярно. Створ. для коригування діяльності працівників наук. центрів України різних галузей, у ч. 2 ред. наголошувала на необхідності широкого висвітлення н.-д. роботи вчених. Мав розділи: «Статьи», «Из деяльности научных учреждений на Украине (Всеукраинская Академия Наук. – Научно-исследовательские кафедры. – Научные общества. – Научная деяльность в ВУЗах и пр.)», «Из научной жизни в России», «Из научной жизни за-границей», «Научная хроника и библиография», «Оффи­циальный материал по Научному Комитету (Декреты, положения и др.)», «Из деяльности Все­украинского Комитета содействия ученым», «Personalia». Рубрики були постійними, але назви деяких змінювали («Наука на Западе», «Библиография»). Подавали перелік праць, що готувалися до друку. Від ч. 4 виділяли розділи «Науки физико-математические и естественно-географические» та «Науки социально-исторические». З перших чисел редколегія вміщувала статті відомих учених з різних галузей знань, зокрема математиків С. Бернштейна та Т. Котова, астронома М. Євдокимова, економіста П. Фоміна, геолога П. Тутковського, фізика Д. Рожанського, хіміків Л. Писаржевського та О. Виноградова, біохіміка О. Палладіна, фізіолога В. Данилевського, філолога О. Білецького та ін. У рубриці «Personalia» друкували матеріали, присвяч. відомим ученим: етнографу, історику укр. літ-ри М. Сумцову, математику А. Маркову, філологу А. Сонні, астроному Л. Струве. 1923–25 замість «Н. на У.» у харків. вид-вах «Путь просвещения» і «Червоний шлях» видавали ж. «Ученые записки». 1926–27 часопис публікували укр. мовою під назвою «Наука на Укра­їні» як бюлетень Укрнауки, орган Наркомосу УСРР і Упр. наук. уста­новами. Виходив у Харкові в Першій друкарні Держ. вид-ва України. Ознайомлювали з працями видат. учених, висвітлювали діяльність н.-д. установ: ін-тів, істор.-археол. музеїв, наук. б-к тощо, вміщували рец. на праці вчених та на наук. збірники. Окремі статті присвяч. результатам закордон. візитів і відряджень укр. на­уковців.

С. О. Костилєва


Покликання на статтю