Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка — Енциклопедія Сучасної України

Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка

«НАУКО́ВИЙ ВІ́СНИК ІНСТИТУ́ТУ ПРОФЕСІ́ЙНО-ТЕХНІ́ЧНОЇ ОСВІ́ТИ НАПН УКРАЇ́НИ. ПРОФЕСІ́ЙНА ПЕДАГО́ГІКА» Засн. 2011 у Києві Ін-том профес.-тех. освіти НАПНУ. Видають 2 вип. на рік. Матеріали друкують укр. та англ. мовами. Осн. тематика вид.: теор.-методол. основи розвитку профес. освіти і навч.; метод. засади профес. навч. майбут. фахівців; зарубіжні та істор. аспекти розвитку профес. освіти і навчання. Вміщують публікації викл. закладів профес. (профес.-тех.), фахової передвищої і вищої освіти та ін. освіт.-вихов. установ системи профес. освіти. Гол. ред. – В. Радкевич.

Л. М. Єршова


Покликання на статтю