Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського — Енциклопедія Сучасної України
Головна / Культура / Н

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

«НАУКО́ВІ ЗАПИСКИ́ ВІ́ННИЦЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ імені Михайла Коцюбинського» Серія «Історія» часопису виходить від 1999 4 рази на рік, матеріали вміщує укр., рос. і англ. мовами, наклад 300 прим. Висвітлює актуал. проблеми історії України, всесвіт. історії, істор. краєзнавства, етнології, історіографії, джерелознавства, теорії та методології історії; вміщує рец. на монографії в галузі істор. наук. Осн. рубрики: «Історія України», «Історія Поділля», «Все­світня історія», «Історіографія, джерелознавство та мето­до­логія», «Рецензії». Гол. ред. – О. Мельничук (від 2014). Серія «Педагогіка і психологія» виходить від 1999 4 рази на рік, матеріали вміщує укр., польс., рос. і англ. мовами, наклад 100 прим. Висвітлює актуал. проблеми віт­чизн. і зарубіж. педагогіки та психології, зокрема питання дидактики, теорії і методики виховання, профес. освіти, соц. і порівнял. педагогіки, історії педагогіки, пед. психології. Осн. рубрики: «Філософія освіти», «Дидактика», «Теорія виховання», «Професійна освіта», «Історія педагогіки», «Психологія». Гол. ред. – В. Фрицюк (від 2019). Серія «Філологія» (мовознавство) виходить від 1999 двічі на рік, матеріали вміщує укр., рос. і англ. мовами, наклад 100 прим. Висвітлює проблеми сучас. лінгвіст. науки, розглядає актуал. питання теорії комунікації, теорії та практики перекладу; публікує результати дисертац. робіт. Осн. рубрики: «Функційна семантика лексичних одиниць», «Теорія номінації», «Когнітивні та комунікативно-прагматичні аспекти лінгвістики», «Лінгвістика тексту», «Стилістичні та контекстуальні вияви лексичних і граматичних одиниць», «Мова сучасних ЗМІ», «Проблеми діалектології та ономастики», «Актуальні питання зіставної лінгвістики», «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». Гол. ред. – І. Завальнюк (від 2017). Серія «Географія» виходить від 2001 4 рази на рік, матеріали вміщує укр., польс., англ. і рос. мовами, наклад 100 прим. Висвітлює результати природн. дослідж.; прикладні питання географії; особливості натурал. і антропоген. ландшафтів, їхній розвиток, структуру і функціонування; геогр. аспекти окремих регіонів України; проблеми охорони довкілля. Осн. рубрики: «Дослідження натуральних ландшафтів», «Дослідження антропогенних ландшафтів», «Природничо- і суспільно-географічні дослідження», «Наукові рецензії і повідомлення», «Пам'ятні дати». Гол. ред. – Г. Денисик (від 2001).

Ю. А. Зінько, В. М. Галузяк, І. В. Гороф'янюк, В. М. Воловик


Покликання на статтю