Наукові записки Національного університету Острозька академія — Енциклопедія Сучасної України

Наукові записки Національного університету Острозька академія

«НАУКО́ВІ ЗАПИСКИ́ НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ “ОСТРО́ЗЬКА АКАДЕ́МІЯ”» Серія «Економіка» засн. 1999. Щоквартальник, матеріали вміщують укр., рос. і англ. мовами, наклад 100 прим. Розповсюджують в Україні, Польщі, Білорусі. Висвітлюють результати наук. дослідж. у галузі екон. наук. Темат. напрями: «Сучасні проблеми економічної теорії», «Економіка та управління національним господарством», «Економіка та управління галузями та підприємствами», «Економіка праці та регіональна економіка», «Фінанси, грошовий обіг та кредит», «Облік, аналіз та аудит», «Математичне моделювання та інформаційні технології в економіці». Гол. ред. – Ю. Шулик (від 2018). Серія «Філологія» засн. 1999 (до 2018 – «Філологічна»). Щоквартальник. Друкують наук. статті з актуал. проблем сучас. мовознавства та літературознавства. Серед розділів – «Лінгводидактика та соціолінгвістика», «Когнітивна лінгвістика та прагматика», «Проблеми лінгвістики тексту та дискурсу», «Фонетична, лексична та граматична системи мови та методи їх досліджень», «Стилістика та інтерпретація тексту», «Мова в діалозі культур». Голова редколегії – Д. Цолін. Серія «Психологія» засн. 2000. Випускають двічі на рік, матеріали вміщують укр. і англ. мовами. Публікують результати теор. і експерим. дослідж. проблем фундам. і приклад. психології, розглядають питання соц., пед., юрид., екон., мед. психології, особливості девіант. поведінки тощо. Осн. напрями: заг. психологія, пед. і вікова психологія, когнітивна психологія, соц. психологія та психологія мас, організац. психологія та психологія праці, психодіа­гностика, консультативна психологія та психотерапія. Гол. ред. – І. Пасічник. Серія «Історичні науки» засн. 2000 каф. історії. Матеріали публікують укр. мовою, наклад 100–300 прим. У темат. плані 1-й вип. складався з 3-х частин: 1-а присвяч. укр. і світ. історії, 2-у становили статті з проблем історіографії, джерело­знавства та спец. істор. дисциплін, 3-я включала студії, присвяч. 100-річчю від дня народж. О. Оглоблина. До 3-го вип. (2003) увійшли статті з актуал. проблем укр.-польс. відносин, 4-й (2004) опубл. на пошану М. Ковальського. З 5-го вип. (2005) запроваджено практику видання темат. збірників із актуал. проблем дослідж. укр. діаспори під грифом Нац. ун-ту «Остроз. академія» та Укр. істор. т-ва (ред. – А. Атаманенко, 6 вип.). Нетемат. вип. мали рубрики: «Історія України», «Історіографія та джерелознавство», «Всесвітня історія». Інколи вони містили рец., хроніку наук. життя. 10-й вип. вийшов із нагоди 60-річчя В. Трофимовича, у 12-му вип. (обидва – 2008) подано матеріали перших наук. читань, присвяч. пам'яті М. Ковальського. У 13-му вип. (2008) опубл. матеріали Міжнар. наук. конф. «Князь Василь-Костянтин Острозький в історії України та Європи»; у 16-му (2010) – Всеукр. наук. конф. «Український національний рух: історія і сучасність», присвяч. 80-річчю ОУН і 100-річчю від дня народж. С. Бандери (30 січня 2009); у 18-му (2011) – Всеукр. наук. конф. «Князь Костянтин Іванович Острозький в історії Центрально-Східної Європи» (25 листопада 2010) та наук. семінару «Князь Василь-Костянтин Острозький та його доба» (28–29 березня 2011); у 20-му (2013) – Всеукр. наук. конф. «Волинь пов­станська» до 70-річчя утворення УПА (12 жовтня 2012); у 28-му (2019) – Всеукр. наук. конф. з нагоди 90-ліття М. Ковальського (19 березня 2019; усі – Острог). Гол. ред. – В. Трофимович (від 2018). Серія «Філософія» засн. 2004. Видають двічі на рік. Висвітлюють проблеми історії філософії, філос. антропології, філософії культури, соц. філософії та філософії історії, етики та естетики, філософії освіти, філософії релігії. Відп. ред. – П. Кралюк.

О. І. Дем'янчук, А. І. Смирнов


Покликання на статтю