Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. академіка В. Сташиса НАПрНУ — Енциклопедія Сучасної України

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. академіка В. Сташиса НАПрНУ

НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИЙ ІНСТИТУ́Т ВИ́ВЧЕННЯ ПРОБЛЕ́М ЗЛОЧИ́ННОСТІ ім. академіка В. Сташиса НАПрНУ – науково-дослідна установа, що здійснює фундаментальні та прикладні дослідження у галузі боротьби зі злочинністю. Засн. 1995 у Харкові із сучас. назвою (2004–12 – Ін-т вивчення проблем злочинності НАПрНУ), від 2012 – ім. В. Сташиса. Нині у структурі Ін-ту діють відділи: дослідж. проблем кримінал. та кримінал.-виконав. права, дослідж. проблем кримінал. процесу та судоустрою, кримінол. дослідж.; лаб. використання сучас. досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю; навч.-наук. лаб. дослідж. проблем політики в сфері боротьби зі злочинністю (створ. спільно з Прикарп. ун-том, Івано-Франківськ). Також у складі Ін-ту функціонує Бюро судових експертиз, осн. напрямами діяльності якого є проведення судово-психол. і трасол. експертиз, експертиз із тех.-криміналіст. дослідж. документів, об'єктів інтелектуал. власності, надання консультацій щодо проблем використання спец. знань у судочинстві. В Ін-ті працює 41 н. с., зокрема 17 д-рів (6 акад. і чл.-кор. НАПрНУ) та 22 канд. н. Серед відомих науковців – В. Зеленецький, Г. Матусовський, М. Салтевський, В. Коновалова, В. Голіна, Н. Гуторова, В. Шепітько, О. Шило. Основні напрями наук. досліджень: правове забезпечення діяльності Президента, ВР, КМ України, судових і правоохорон. органів, органів місц. самоврядування у сфері боротьби зі злочинністю та корупцією; розроблення наук. концепцій розвитку законодавства та практики його застосування; наук. обґрунтування та підготовка заг.-держ. і регіон. програм протидії злочин. проявам, а також проектів законодав. актів; підготовка наук.-правових висновків щодо нормативно-правових актів у відповід. сфері; використання досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю. Від 1997 Ін-т видає зб. наук. праць «Питання боротьби зі злочинністю». Дир.: В. Борисов (1995–2005, 2008–19), Ю. Баулін (2005–08), В. Батиргареєва (від 2019).

В. І. Борисов, В. С. Батиргареєва


Покликання на статтю
В. І. Борисов, В. С. Батиргареєва . Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. академіка В. Сташиса НАПрНУ // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70822 (дата звернення: 23.10.2021)