Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрНУ — Енциклопедія Сучасної України

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрНУ

НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИЙ ІНСТИТУ́Т ДЕРЖА́ВНОГО БУДІВНИ́ЦТВА ТА МІСЦЕ́ВОГО САМОВРЯДУВА́ННЯ НАПрНУ – науково-дослідна установа, що спеціалізується на проведенні комплексних фундаментальних і прикладних досліджень у сфері організації та реалізації державної влади. Засн. 2000 у Харкові. У структурі Ін-ту діють наук. відділи конституц.-правових проблем держ. буд-ва та місц. самоврядування і проблем теорії держави та права (в їхньому складі функціонують наук. сектори конституц. та адм. права, муніцип. права та місц. самоврядування, порівнял. конституц. і муніцип. права, теор.-методол. проблем орг-ції держ. влади, порівнял. правознавства), Львів. лаб. прав людини і громадянина (зав. – П. Рабинович), Навч.-наук. лаб. дослідж. проблем служб. права (Запоріжжя, створ. спільно з Запоріз. ун-том; зав. – Т. Коломо­єць), Навч.-наук. лаб. дослідж. проблем правового статусу внутрішньо переміщ. осіб та забезпечення гендер. рівності (Дніпро, створ. спільно з Дніпроп. ун-том внутр. справ; зав. – Л. Наливайко), Навч.-наук. лаб. дослідж. проблем публіч. адміністрування та децентралізації влади (Хмельницький, створ. спільно з Хмельн. ун-том упр. та права; зав. – О. Буханевич). В Ін-ті працюють 64 н. с., зокрема 18 д-рів і 28 канд. н. Серед відомих науковців – Ю. Битяк (дир. у 2000–11), В. Гончаренко, М. Панов, О. Петришин, С. Серьогіна (дир. від 2011). Основні напрями наук. досліджень: конституц.-правові проблеми держ. буд-ва, держ. упр. й адм. право, держ.-правова конфліктологія, правове регулювання функціонування місц. самоврядування, реалізація прав і свобод людини та громадянина, європ. право та порівнял. правознавство, міжнар. право, правове регулювання відносин у сфері публіч. фінансів. Від 2001 Ін-т видає зб. наук. праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування».

О. О. Петришин

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю