Науково-технічної експертизи та інформації Український інститут — Енциклопедія Сучасної України

Науково-технічної експертизи та інформації Український інститут

НАУКО́ВО-ТЕХНІ́ЧНОЇ ЕКСПЕРТИ́ЗИ ТА ІНФОРМА́ЦІЇ Український інститут – голов­на науково-дослідна установа України з проблем науково-тех­нічної і економічної інформації та науково-технічної й інноваційної експертизи. Створ. 2015 у Києві шляхом об'єднання Держ. ін-ту наук.-тех. та інновац. експертизи (засн. 1958 як Ін-т тех. інформації) та Укр. ін-ту наук.-тех. і екон. інформації (1966–91 – Укр. НДІ наук.-тех. інформації і тех.-екон. дослідж. Держплану УРСР). Підпорядк. Мін-ву освіти і науки України. Ін-т є центром держ. реєстрації н.-д., дослідно-конструктор. робіт і захищених дис. зі статусом Нац. надбання держави; розпорядником Нац. репозитарію академ. текстів. Він забезпечує та супроводжує формування Держ. реєстру наук. установ, яким надається підтримка держави; а також реєстрів: міжнар. наук.-тех. програм і проектів у рамках міжнар. наук.-тех. співроб-ва; орг-цій для проведення держ. атестації наук. установ; наук. фахових видань України. У його структурі діють 17 наук. підрозділів, зокрема відділ. наук. та наук.-тех. експертизи, інформ. ресурсів, аналіт. дослідж., міжнар. наук.-тех. співроб-ва та тран­сферу технологій, сприяння інновац. діяльності; відділ підтримки комп'ютер. систем і мереж. В Ін-ті працюють 90 н. с., з них 5 д-рів (2 чл.-кор. НАПНУ) і 13 канд. н. Серед відомих науковців – В. Пархоменко, Г. Калитич, В. Рубан, М. Залогін. Осн. напрями наук. діяльності: орг-ція та проведення наук. і наук.-тех. експертизи; розроблення проектів відповід. законодав. актів і наук.-метод. документів, експертне та інформ.-аналіт. забезпечення реалізації положень та законів України; проведення форсайт. дослідж. стратег. значення для реалізації державою пріоритет. напрямів розвитку науки і техніки, результатів наук., наук.-тех., інновац. діяльності; аналіз, узагальнення, прогнозування та моніторинг стану розвитку науки і техніки та інновац. діяльності на держ. рівні; поширення наук.-тех. інформації; регулювання та супровід у галузі трансферу технологій; ведення баз даних. Ін-т є співзасн. наук. ж. «Наука, технології, інновації», видає «Бюлетень реєстрації НДР та ДКР» (від 1996), «Збірник рефератів дисертацій НДР та ДКР» (від 2003), інформ. бюл. «Дослідження, технології та інновації у Європейському Союзі» (від 2017), «Сталий розвиток: нормативні акти та інформаційні матеріали» (від 2018) та ін. Дир. – В. Камишин (від 2016).

Н. Б. Соколовська


Покликання на статтю