Національне господарство України: теорія та практика управління — Енциклопедія Сучасної України

Національне господарство України: теорія та практика управління

«НАЦІОНА́ЛЬНЕ ГОСПОДА́РСТВО УКРАЇ́НИ: ТЕО́РІЯ ТА ПРА́КТИКА УПРАВЛІ́ННЯ» – збірник наукових праць. Засн. 2008 у Києві Радою по вивченню продуктив. сил України НАНУ (відп. ред. – Л. Дейнеко), від 2011 видавець – Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАНУ (гол. ред. – О. Алимов). Виходить укр. мовою один раз на рік; наклад 300 прим. Розповсюджується в Україні. Висвітлює актуал. теор. і практ. проблеми розвитку продуктив. сил і структур. перебудови економіки на нац. та регіон. рівнях, а також питання розвитку вироб. і соц. сфер України та її регіонів. Осн. тематика: ефективність функціонування нац. госп-ва; екон. політика держави, шляхи та засоби її реалізації; форми, методи та важелі держ. регулювання нац. економіки; фінансування екол. політики; активізація внутр. торгівлі; сприяння розвитку екон. науки України тощо.

В. Ю. Радченко


Покликання на статтю