Націоналистъ — Енциклопедія Сучасної України

Націоналистъ

«НАЦІОНАЛИ́СТЪ» – ілюстрований літературний і суспільний місячник москвофільського напряму. Друкували 1912 у Львові рос. мовою. Усього – 3 числа (останнє спарене). Видавець і ред. – М. Лисий. У рекламі на журнал повідомляли, що часопис стоятиме «на стражѣ полной неприкосновенности идей національнаго и культурнаго единства всего русскаго народа» (ч. 2). Значну увагу в «Н.» звертали на публікацію нарисів з рос. історії, творів нової рос. літ-ри з метою прилучення галиц. громадськості, особливо молоді, до рос. культури. Ред. декларувала, що визнає існування «малорусского наречия» і обіцяла друкувати ним матеріали для тих, хто ще слабо знає рос. літ. мову («Нашъ путь и наши задачи», ч. 1). Москвофіл. ідеї пропагував М. Лисий у ст. «Слово къ русской молодежи!» (ч. 1). У вид. друкували поезії М. Глєбовицького, А. Кологривова, А. Хо­м'якова, В. Бехтерева тощо, оповідання «Питерские гости» С. Кучинської (ч. 1), «Двѣ жертвы» Н. Васильєвої (ч. 2), «Враги» М. Нестерова (ч. 3/4), нарис істор. тема­тики «Галицкое княжество» (ч. 1, 3/4), статті до ювілеїв М. Ломоносова («По поводу 200-лѣтняго юбилея дня его рожденія», ч. 1) й О. Пушкіна («75-летняя годовщина смерти», ч. 3/4), що містили широкий біогр. матеріал, були багато ілюстровані, та нарис «Нашъ взглядъ на Т. Г. Шевченко» (ч. 3/4), де його представлено талановитим, але малоосвіч. поетом. У рубриці «Литературныя замѣтки» публікували біогр. розвідки про рос. і укр. культур. діячів – М. Добролюбова, С. Надсона, І. Нікітіна, В. Буреніна, М. Шашкевича, М. Устияновича, аналізували творчість М. Горького. Питання соц.-політ. становища «русских» у Галичині розглядали в ст. «Націона­лизмъ и патріотизмъ» (ч. 1), «При­вѣтъ рускимъ академистамъ!» (ч. 3/4).

Літ.: Луцык Р. Я. Журналы галицко-русскаго студенчества (Историко-библіографическій очеркъ) // Вешныя воды: Сб. статей посвященных шестидесяти­лѣтію об-ва рус. студентовъ «Другъ» («Академ. кружокъ»), 1871–1931. 1932; Благий В. Б. Українська студентська преса Галичини (60-ті рр. ХІХ ст. – 1914 р.): Істор.-бібліогр. огляд // Зб. пр. Н.-д. центру періодики. 1998; Українські часописи Львова 1848–1939 рр.: Істор.-бібліогр. дослідж.: В 3 т. Т. 2: 1901–1919. 2002 (усі – Львів).

В. А. Передирій


Покликання на статтю